Uchwały sejmiku

2004.11.10

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 151/04
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 10 listopada 2004 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr 45/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetu w 2004 roku

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z póżn. zm. ), w związku z art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. ), oraz art. 31 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966) – uchwala się, co następuje:

§1.

Uchyla się Uchwałę Nr 45/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetu w 2004 roku.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291.


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
Zgodnie z art. 18 pkt 19 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa do wyłącznej kompetencji Sejmiku Województwa należy podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek.
W dniu 26 kwietnia 2004 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął Uchwałę Nr 45/2004 w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetu w 2004 roku. Dochody, które Województwo Mazowieckie otrzymało z tytułu podatku od osób prawnych CIT przekroczyły kwoty planowane, co pozwoli na realizację planowanych wydatków budżetowych ze środków własnych. W dniu 7 października 2004 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął stosowną Uchwałę Nr 125/04 w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2004 rok. Wobec powyższego uchyla się Uchwałę Nr 45/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2004 w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetu w 2004 roku.
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.