Uchwały sejmiku

2004.11.10

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 152/04
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 10 listopada 2004 r.

w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki zaciąganej przez Wojewódzkie Centrum Stomatologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Na podstawie art.18 ust. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1590, z późn. zm. 1) oraz art. 52 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.2) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Udziela się Wojewódzkiemu Centrum Stomatologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, do 2021 roku poręczenia zaciąganej pożyczki, przeznaczonej na realizacje inwestycji termomodernizacyjnych.
2. Poręczenie obejmuje kapitał podstawowy w kwocie 875.000 zł, oraz koszty obsługi pożyczki - odsetki w kwocie 277.103 zł, co łącznie stanowi kwotę 1.152.103 zł.
3. Samorząd Województwa Mazowieckiego w danym roku budżetowym poręcza ww. pożyczkę do wysokości przypadających do spłaty w danym roku rat wraz z odsetkami:

W 2004 roku do kwoty: 712 zł,
W 2005 roku do kwoty: 37.704 zł,
W 2006 roku do kwoty: 44.697 zł,
W 2007 roku do kwoty: 87.504 zł,
W 2008 roku do kwoty: 85.463 zł,
W 2009 roku do kwoty: 83.421 zł,
W 2010 roku do kwoty: 81.380 zł,
W 2011 roku do kwoty: 79.338 zł,
W 2012 roku do kwoty: 77.296 zł,
W 2013 roku do kwoty: 75.255 zł,
W 2014 roku do kwoty: 73.213 zł,
W 2015 roku do kwoty: 71.172 zł,
W 2016 roku do kwoty: 69.130 zł,
W 2017 roku do kwoty: 67.088 zł,
W 2018 roku do kwoty: 65.047 zł,
W 2019 roku do kwoty: 63.005 zł,
W 2020 roku do kwoty: 60.963 zł,
W 2021 roku do kwoty: 29.715 zł.

§ 2.

Każda spłata części pożyczki zmniejsza odpowiedzialność poręczyciela.

§ 3.

Źródłem pokrycia zobowiązania wynikającego z udzielonego poręczenia będą dochody własne pochodzące z tytułów udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1086, z 2003 r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206.
2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2003r. Nr 45, poz.391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz.1851 oraz z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 128, poz. 1291.


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja systemu grzewczego i termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Centrum Stomatologii” realizowane przez Wojewódzkie Centrum Stomatologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, zostało umieszczone na liście projektów, dla których Zarząd Województwa Mazowieckiego udzieli Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie poręczenia spłaty pożyczek długoterminowych zaciąganych przez te podmioty w ww. Funduszu na realizację inwestycji termomodernizacyjnych w 2004r.
W opinii Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej realizacja ww. przedsięwzięcia znajduje uzasadnienie pod względem ekonomicznym i technicznym, wpłynie na obniżenie kosztów bieżącej eksploatacji budynku poprzez zmniejszenie poboru energii potrzebnej do zapewnienia komfortu cieplnego w budynku oraz poprawi jego stan techniczny.
Poręczenie obejmuje kapitał w kwocie 875.000 zł, oraz koszty obsługi pożyczki – odsetki w kwocie 277.103 zł, co łącznie stanowi kwotę 1.152.103 zł. Pożyczka zostanie jednostce udzielona w 2004 roku, a jej spłata nastąpi w 2021 roku. Na podstawie wyliczeń dokonanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie odpowiedzialność Samorządu Województwa Mazowieckiego z tytułu udzielenia ww. poręczenia w całym okresie obowiązywania umowy pożyczki przedstawia się następująco:
w 2004 roku do kwoty: 712 zł,
w 2005 roku do kwoty: 37.704 zł,
w 2006 roku do kwoty: 44.697 zł,
w 2007 roku do kwoty: 87.504 zł,
w 2008 roku do kwoty: 85.463 zł,
w 2009 roku do kwoty: 83.421 zł,
w 2010 roku do kwoty: 81.380 zł,
w 2011 roku do kwoty: 79.338 zł,
w 2012 roku do kwoty: 77.296 zł,
w 2013 roku do kwoty: 75.255 zł,
w 2014 roku do kwoty: 73.213 zł,
w 2015 roku do kwoty: 71.172 zł,
w 2016 roku do kwoty: 69.130 zł,
w 2017 roku do kwoty: 67.088 zł,
w 2018 roku do kwoty: 65.047 zł,
w 2019 roku do kwoty: 63.005 zł,
w 2020 roku do kwoty: 60.963 zł,
w 2021 roku do kwoty: 29.715 zł.

Wojewódzkie Centrum Stomatologii
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.