Uchwały sejmiku

2004.11.10

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 153/04
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 10 listopada 2004 r.

w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego długoterminowego zaciąganego przez Specjalistyczne Centrum Rehabilitacji i Leczenia Schorzeń Narządu Ruchu im. prof. Mariana Weissa Zespół Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie

Na podstawie art.18 ust. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590, z późn. zm. ) oraz art. 52 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. ) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na poręczenie kredytu zaciągniętego przez Specjalistyczne Centrum Rehabilitacji i Leczenia Schorzeń Narządu Ruchu im. prof. Mariana Weissa Zespół Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie, ul. Wierzejewskiego 12 w kwocie 24.000.000 zł, w banku Kommunalkredit Austria AG z siedzibą w Wiedniu na podstawie umowy kredytowej z dnia 11 września 2004 r. Warunki poręczenia określa projekt umowy poręczenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Poręczenie zostanie udzielone na okres od dnia zawarcia umowy poręczenia do dnia 31 marca 2016 r.
3. Poręczenie zostanie udzielone do kwoty 51.500.000 zł, (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów pięćset tysięcy zł.) i obejmuje wszystkie zobowiązania kredytobiorcy z tytułu kredytu, o którym mowa w pkt.1.
4. Samorząd Województwa Mazowieckiego w danym roku budżetowym poręcza ww. kredyt do wysokości przypadających do spłaty w danym roku rat wraz z odsetkami:
w 2004 roku do kwoty: 1.000.000 zł,
w 2005 roku do kwoty: 4.500.000 zł,
w 2006 roku do kwoty: 4.500.000 zł,
w 2007 roku do kwoty: 4.500.000 zł,
w 2008 roku do kwoty: 4.500.000 zł,
w 2009 roku do kwoty: 4.500.000 zł,
w 2010 roku do kwoty: 4.500.000 zł,
w 2011 roku do kwoty: 4.500.000 zł,
w 2012 roku do kwoty: 4.500.000 zł,
w 2013 roku do kwoty: 4.500.000 zł,
w 2014 roku do kwoty: 4.500.000 zł,
w 2015 roku do kwoty: 4.500.000 zł,
w 2016 roku do kwoty: 1.000.000 zł.
5. Każda spłata części pożyczki zmniejsza odpowiedzialność poręczyciela.
6. Województwo Mazowieckie podda się w formie aktu notarialnego egzekucji do wysokości 51.500.000 zł.(słownie : pięćdziesiąt jeden milionów pięćset tysięcy zł,).

§ 2.

1. Źródłem pokrycia zobowiązania wynikającego z udzielonego poręczenia b

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
 • Umowa poręczenia

  W dniu 30 marca 2004 r. na posiedzeniu Zarządu Województwa Mazowieckiego został przyjęty Program Restrukturyzacyjny Specjalistycznego Centrum Rehabilitacji i Leczenia Schorzeń Narządu Ruchu im. prof. Mariana Weissa Zespół Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie, który między innymi zakłada :
  • poprawę jakości świadczonych usług medycznych oraz osiągnięcie poziomu odpowiadającego standardom międzynarodowym,
  • rozwijanie świadczenia usług medycznych,
  • stabilizację funkcjonowania Centrum poprzez wdrożenie modelu finansowej obsługi zadłużenia i bieżącej działalności, racjonalizację ponoszonych kosztów - wdrożenie systemu monitorowania kosztów na poszczególnych stanowiskach,
  • podnoszenie efektywności wykorzystania inwestowanych środków w drodze opracowywania procedur postępowania,
  • prowadzenie dynamicznej polityki kadrowej.
  Realizacja powyższych celów i zadań uzależniona jest od zaciągnięcia przez Centrum bankowego kredytu długoterminowego, który przeznaczony zostanie na uregulowanie zobowiązań powstałych w latach 1998-2002. Rada Społeczna ww. Centrum pozytywnie zaopiniowała czynności podjęte przez Dyrektora w celu pozyskania środków finansowych w formie kredytu bankowego. Informacja w sprawie konwersji zadłużenia Specjalistycznego Centrum Rehabilitacji i Leczenia Schorzeń Narządu Ruchu im. prof. M. Weissa SZPZOZ w Konstancinie została przedstawiona na posiedzeniu Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 23 lutego br. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął powyższą informację, jednocześnie wyrażając gotowość udzielenia wymaganego przez bank zabezpieczenia spłaty kredytu długoterminowego w formie jego poręczenia.
  Zobowiązania te powstały na wskutek zbyt niskich kontraktów na usługi zdrowotne.
  W 2003 roku po raz pierwszy Centrum osiągnęło dodatni wynik finansowy na działalności operacyjnej. Obsługa i konieczność regulowania powstałego w latach ubiegłych zadłużenia obciąża wynik finansowy jednocz
 • powrót

  Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.