Uchwały sejmiku

2004.11.10

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 154/04
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 10 listopada 2004 r.

w sprawie zmiany formy organizacyjno-prawnej i statutu Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1590 ze zm. ), art. 18 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 ze zm. ), art. 79 ust. 1, 1a i 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, ze zm. ) oraz § 3 ust.3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego (Dz. U. Nr 84, poz. 779), w związku z art. 59 i art.5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Z dniem 1 stycznia 2005 r. zmienia się formę organizacyjno-prawną Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie z jednostki budżetowej w zakład budżetowy.
§ 2.

Z dniem 1 stycznia 2005 r. Ośrodkowi Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr189, poz. 1851oraz z 2004 r., Nr19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz.1291.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1161, Nr 145, poz. 1532 i Nr 162, poz. 1690.


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
  • Statut

    Jednym z elementów budowania systemu doskonalenia nauczycieli na Mazowszu, nad którym pracuje obecnie DEPiS, jest zmiana formy organizacyjno-prawnej Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie: z jednostki budżetowej w zakład budżetowy. Ma to doprowadzić – m. in. poprzez system dotacji celowych – do racjonalnego wydatkowania środków publicznych, zwiększenia możliwości zlecania przez organ prowadzący odpowiednich form doskonalenia, a w konsekwencji przejścia do działalności o charakterze zadaniowym. Obecny statut Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie obowiązuje do 31 grudnia 2004 r. Termin ten, przyjęty przez Sejmik przy uchwalaniu statutu, wynikał ze zobowiązania Zarządu Województwa do przeprowadzenia koniecznej reformy placówki, która wykorzystałaby tkwiący w niej potencjał. Projekt zmian w statucie OEIiZK, pismem z dnia 4 października 2004 r., uzyskał pozytywną opinię kuratora oświaty.
  • powrót

    Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.