Uchwały sejmiku

2004.11.10

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 155/04
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 10 listopada 2004 r.

w sprawie przekazania przez Województwo Mazowieckie Miastu Stołecznemu Warszawie instytucji kultury „Centrum Sztuki Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza”

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1) w związku z art. 9 ust. 1 i art. 10 ust. 1 oraz art. 21 a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.2 ) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na przekazanie z dniem 1 stycznia 2005 r. przez Województwo Mazowieckie Miastu Stołecznemu Warszawie instytucji kultury „Centrum Sztuki Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza” wpisanej do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo Mazowieckie pod numerem RIK 3.
2. Upoważnia się Zarząd Województwa Mazowieckiego do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych dla realizacji przekazania „Centrum Sztuki Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza”, w tym do zawarcia umowy w sprawie przekazania przez Województwo Mazowieckie Miastu Stołecznemu Warszawie instytucji kultury „Centrum Sztuki Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza”.
3. Umowa, o której mowa w ust. 2 może być zawarta pod warunkiem wykazania przed datą zawarcia umowy przez Miasto Stołeczne Warszawa, iż posiada środki na prowadzenie instytucji wskazanej w ust. 1.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opisane w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1206.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opisane w: Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213 poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 11 poz. 96.


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
W dniu 19 września 2004 r. do Marszałka Województwa Mazowieckiego wpłynęło pismo Pana Lecha Kaczyńskiego Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, w którym Pan Prezydent wyraził intencję przejęcia przez Miasto Stołeczne Warszawa funkcji organizatora dla Centrum Sztuki Studio im. St. I. Witkiewicza.
Usytuowanie Centrum w strukturach organizacyjnych Miasta uzasadnił uwarunkowaniami własnościowymi i organizacyjnymi. Centrum Sztuki Studio działa w nieruchomości pozostającej w dyspozycji Miasta tj. Pałac Kultury i Nauki. Skupienie wszystkich znajdujących się w Pałacu Kultury i Nauki scen teatralnych w rękach jednego organizatora pozwoli lepiej wykorzystać posiadane zasoby lokalowe i usprawnić ich pracę, miedzy innymi przez ustanowienie wspólnych pracowni.
Informacja w sprawie przekazania Centrum Sztuki Studio im. St. I. Witkiewicza Miastu Stołecznemu Warszawie została przyjęta przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 5.10.2004 r. Na podstawie przedstawionej informacji Zarząd wyraził wolę przekazania Centrum Miastu z dniem 1.01.2005 r. Jednocześnie Zarząd uwzględnił potrzebę przeznaczenia, przed przekazaniem Centrum, kwoty 982 495 zł na zobowiązania finansowe przedmiotowej placówki. Kwota ww. została przekazana Centrum z budżetu Województwa Mazowieckiego na pokrycie zobowiązań finansowych powstałych w ostatnich latach działalności tej placówki.
Zgodnie z art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. , Nr 13 poz. 123 ze zm.) jednostka samorządu terytorialnego, będąca organizatorem instytucji kultury może przekazać tę instytucję innej jednostce samorządu terytorialnego, na jej wniosek, w celu wykonywania zadań własnych w zakresie działalności kulturalnej. Przekazanie następuje w drodze umowy.
Zgodnie z ww. ustawą warunkiem niezbędnym przekazania jest wykazanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, że posiada program działania oraz środki na prowadzenie instytucji kultury.
W związku z tym niezbędne było zaproponowanie zapisu w §
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.