Uchwały sejmiku

2004.11.10

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 156/04
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 10 listopada 2004 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm. ) oraz § 32 ust. 2 statutu Województwa Mazowieckiego - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zleca się Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli dotyczącej rozbudowy Teatru Polskiego oraz zbadania formy prawnej przekazania działki przez dyrekcję teatru.

§ 2.

Kontrola zostanie przeprowadzona w terminie do końca lutego 2005 roku.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206.


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwróciła się z wnioskiem o zbadanie przez Komisję Rewizyjną sprawy związanej z rozbudową Teatru Polskiego.
W poprzedniej kadencji Sejmiku, zapadła decyzja o wybudowaniu dodatkowego skrzydła Teatru Polskiego. W związku z brakiem środków finansowych na ten cel, dyrekcja teatru postanowiła (za zgodą Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz merytorycznego wicemarszałka w poprzedniej kadencji) dokonać zamiennej transakcji, tzn. przekazać działkę, której właścicielem jest skarb państwa, a będącej w użytkowaniu teatru, w zamian za wybudowanie obiektu i rozbudowę teatru. Działka przekazana byłaby pod budowę apartamentowca.
W jednym z artykułów w dzienniku „Rzeczpospolita” podważono wiarygodność wyceny działki, której dokonała firma zewnętrzna.
W związku z powyższym Sejmik Województwa Mazowieckiego podejmuje stosowną uchwałę.
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.