Uchwały sejmiku

2004.11.10

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 157/04
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 10 listopada 2004 r.

w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy w zw. z art. 30 ust. 1 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm. ) oraz § 23 ust. 1 Statutu Województwa Mazowieckiego – uchwala się, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się Wiesławę Filipek z Komisji Rewizyjnej oraz z funkcji wiceprzewodniczącej Komisji.

§ 2.

Powołuje się Andrzeja Chmielewskiego do Komisji Rewizyjnej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 13, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz Nr 116, poz. 1206.


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
Ze względu na zgłoszony przez zainteresowanego radnego wniosek oraz w związku z propozycją zgłoszoną przez Klub Radnych Samoobrony RP, Sejmik Województwa Mazowieckiego dokonuje zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej.
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.