Uchwały sejmiku

2004.12.20

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 158/04
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 20 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2005 rok

Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze. zm. ) oraz art.109, art.122, art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze. zm. ) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 1.447.765.004 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów określona w ust. 1 obejmuje między innymi:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa w kwocie 13.785.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do uchwały,
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu województwa w kwocie 142.368.184 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1c do uchwały,
3) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 13.855.430 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1d do uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 1.566.089.397 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 118.324.393 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku Nr 3 do uchwały, na które składają się nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz pożyczka na prefinansowanie działań, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest instytucją wdrażającą w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

§ 4.

Prognozę długu województwa na dzień 31 grudnia 2005 r. i lata następne stanowi załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 8.000.000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów i słuchaczy – kwota 267.000 zł.
3. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych – kwota 1.400.000zł.
4. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące w jedno

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w DZ.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w DZ.U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz.1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291.


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
 • Plan dochodów i wydatków
 • Załączniki

  Projekt budżetu Województwa Mazowieckiego na 2005 rok został skonstruowany w oparciu o:
  - przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2004 rok,
  - informację otrzymaną z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej oraz wysokości wpłaty do budżetu państwa na 2005 rok,
  - informację otrzymaną z Ministerstwa Finansów o wysokości dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 2005 rok – PIT,
  - informację od Wojewody Mazowieckiego o planowanych na 2005 rok dotacjach celowych dla samorządu województwa,
  - informację od jednostek budżetowych o wysokości dochodów z majątku województwa oraz o wysokości pozostałych dochodów,
  - informację od wojewódzkich jednostek organizacyjnych i departamentów Urzędu Marszałkowskiego dotyczącą przewidywanego poziomu wydatków i rozchodów w 2005 roku (zgłaszane zapotrzebowanie na środki) w wysokości 1.717.417.591 zł.

  Na podstawie powyższych informacji ustalono dochody w wysokości 1.447.765.004 zł, pochodzące z następujących źródeł:
  - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – kwota 1.136.000.000 zł, tj. 78,47% ogółu dochodów,
  - subwencja ogólna - kwota 60.463.511 zł, tj. 4,18% ogółu dochodów,
  - dotacje celowe – kwota 170.008.614 zł, tj. 11,74% ogółu dochodów,
  - dochody z majątku województwa – kwota 7.269.000 zł, tj. 0,50% ogółu dochodów,
  - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – kwota 4.000.000 zł, tj. 0,28% ogółu dochodów,
  - pozostałe dochody (głównie odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych) – kwota 9.908.684 zł, tj. 0,68% ogółu dochodów,
  - pozostałe dochody wynikające z opłat celowych – kwota 85.000 zł, tj. 0,01% ogółu dochodów,
  - pozostałe dochody wynikające z zawartych porozumień– kwota 753.267zł, tj. 0,05% ogółu dochodów,
  - środki pozyskane z funduszy celowych – kwota 9.423.593 zł, tj. 0,65% ogółu dochodów,
  - środki pozyskan
 • powrót

  Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.