Uchwały sejmiku

2004.12.20

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 159/04
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 20 grudnia 2004 r.

w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2004 rok

Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1590 ze zm. / oraz art.109, art.112, art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148 ze zm. / - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Województwa Mazowieckiego ustalając dochody na kwotę 1.194.863.037 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do uchwały.
2. Kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje między innymi:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa w kwocie 68.410.611 zł;
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu województwa w kwocie 89.790.348 zł;
3) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.432.194 zł;
4) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 11.101.701 zł.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Województwa Mazowieckiego ustalając wydatki na kwotę 1.186.377.683 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 8.485.354 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. Źródłem pokrycia deficytu są przychody Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Prognozę długu województwa na dzień 31 grudnia 2004r. i lata następne stanowi załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2004 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6.

Wprowadza się zmiany w planie dotacji dla instytucji kultury na 2004 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7.

Wprowadza się zmiany w planie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań województwa na 2004 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 8.

Wprowadza się zmiany w planie dotacji dla innych jed

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w DZ.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w DZ.U. z 2003r.Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291.


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.