Uchwały sejmiku

2004.12.20

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 173/04
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 20 grudnia 2004 r.

w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie działań związanych z przejęciem/przekazaniem całości inwestycji „Wodociąg Północny” oraz porozumienia dodatkowego w sprawie przekazania „Oczyszczalni Ścieków DĘBE w Orzechowie”

Na podstawie art. 18 pkt 20, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm. ) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumień i umów w sprawie działań związanych z przejęciem/przekazaniem całości inwestycji „Wodociąg Północny” na zasadach określonych w załączniku do uchwały.
2. Do podpisania porozumienia upoważnia się Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Bogusława Kowalskiego, Wicemarszałka.


§ 2.

Wyraża się zgodę na zaciąganie zobowiązań wieloletnich związanych z realizacją porozumienia, o którym mowa w § 1

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206.


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
Inwestycja Wodociąg Północny realizowana od 1973 roku jako inwestycja centralna w roku 1999, na mocy rozporządzenia Rady Ministrów, drugi jej etap, przekazany został Samorządowi Województwa Mazowieckiego do dalszej realizacji jako inwestorowi zastępczemu. Protokół zdawczo-odbiorczy podpisany został w dniu 31 marca 2000 r.
Sejmik Województwa Mazowieckiego Uchwałą Nr 47/01 z dnia 11 czerwca 2001 roku w sprawie gospodarowania mieniem wchodzącym w skład inwestycji pn.: „Budowa Wodociągu Północnego – II etap”, wyraził zgodę na zamianę, nieodpłatne przekazywanie, obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi, wynajmowanie, wydzierżawianie lub użyczanie nieruchomych składników inwestycji.
Od roku 2003 Skarb Państwa zaprzestał finansowania swojego zadania, a całość kosztów związanych z dozorem, konserwacją i kontynuowaniem czynnych umów z wykonawcami zaczęła obciążać wyłącznie budżet województwa. Wydatki na te cele wyniosły w 2003 roku 1 241 976 zł. a bieżącym 2004 roku wg planu osiągnąć mają 2 127 474 zł.
W wyniku długich rozmów i ustaleń, po przeanalizowaniu wielu wariantów sposobu dlaszego postępowania z inwestycją 18 sierpnia br. podpisane zostało wstępne porozumienie, w którym Miasto Stołeczne Warszawa wyraziło gotowość do przejęcia całości Wodociągu Północnego. Dalsze negocjacje doprowadziły do uzgodnienia treści dwóch porozumień opisujących sposób przekazywania-przejmowania.
Realizacja obu porozumień przede wszystkim ustala docelowego właściciela i inwestora całego przedsięwzięcia, torując jednocześnie drogę do ubiegania się o środki z Unii Europejskiej na zakończenie zadania.
Zwalnia Samorząd Województwa z konieczności ponoszenia corocznie tak wysokich wydatków jak w dwóch ostatnich latach, na działania wyłącznie dozorcze – nierozwiązujące problemu.
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.