Uchwały sejmiku

2004.12.20

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 174/04
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 20 grudnia 2004 r.

o zmianie uchwały Nr 88/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy „Zespół Szpitali Dziecięcych” z siedzibą w Dziekanowie Leśnym w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Na podstawie art.18 ust. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1590, z późn. zm. ) oraz art. 52 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. ) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. § 1 Uchwały Nr 88/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki zaciąganej przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy „Zespół Szpitali Dziecięcych” z siedzibą w Dziekanowie Leśnym w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, otrzymuje brzmienie:

„1.Udziela się Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy „Zespół Szpitali Dziecięcych” z siedzibą w Dziekanowie Leśnym do 30.09.2013 roku, poręczenia pożyczki, zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na dofinansowanie zadania pod nazwą „Kompleksowa modernizacja systemu ciepłowniczego”.
2.Poręczenie obejmuje kapitał podstawowy w kwocie 274.525 zł, oraz odsetki w kwocie 47.081 zł, co łącznie stanowi kwotę 321.606 zł.”

2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1086, z 2003 r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206.
2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz.1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 128, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135.


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
W dniu 29 listopada 2004 r. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy „Zespół Szpitali Dziecięcych” z siedzibą w Dziekanowie Leśnym zwrócił się z prośbą o zwiększenie kwoty poręczenia oraz o wydłużenie okresu poręczenia, które zostało udzielone przez Województwo Mazowieckie. W dniu 19 listopada br. jednostka podpisała dopiero umowę z wykonawcą, który został wybrany po przeprowadzeniu postępowania w trybie zamówienia publicznego. W związku z powyższym nastąpiło znaczące przesunięcie terminu uruchomienia środków finansowych pochodzących z pożyczki, co wiąże się bezpośrednio z wydłużeniem okresu spłaty pożyczki oraz z wysokością należnych odsetek.
Według harmonogramu spłaty pożyczki, który został opracowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, kwota naliczonych odsetek wzrośnie o 12.080,89 zł. W związku z powyższym poręczenie powinno objąć kapitał podstawowy w kwocie 274.525 zł, oraz odsetki w kwocie 47.081 zł, co łącznie stanowić będzie kwotę 321.606 zł.
Udzielenie poręczenia ww. Zakładowi nie podlega przepisom o pomocy publicznej ponieważ nie są spełnione przesłanki wynikające z art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Udzielenie poręczenia nie grozi zakłóceniem konkurencji oraz nie wpłynie na wymianę handlową między krajami członkowskimi UE (zgodnie z interpretacją Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawartą w piśmie z dnia 27 sierpnia 2004 r. znak DDO-502-1078/2/2004/AK).
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.