Uchwały sejmiku

2004.12.20

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 175/04
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 20 grudnia 2004 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samorządu Województwa Mazowieckiego na lata 2004-2006

Na podstawie art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1590 z póź. zm. ) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

W § 1 uchwały Nr 93 /2004 Sejmiku Samorządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samorządu Województwa Mazowieckiego na lata 2004-2006, zmienia się § 1, który otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Zatwierdza się Wieloletni Program Inwestycyjny Samorządu Województwa Mazowieckiego na lata 2004-2006 w brzmieniu stanowiącym załączniki do uchwały: Nr 1 - Część opisowa i załącznik Nr 2 - Część tabelaryczna ”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler

1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1206,Nr 214, poz. 1806.


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
Wieloletni Program Inwestycyjny (WPI) Samorządu Województwa Mazowieckiego na lata 2004-2006 zatwierdzony uchwałą Nr 93/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego jest dokumentem otwartym umożliwiającym okresowe zmiany w zakresie nakładów finansowych i struktury finansowej.

Wobec zgłaszanych zmian do WPI przez jednostki Samorządu Województwa Mazowieckiego i Zarząd Województwa istnieje potrzeba uchwalenia zmiany ww. uchwały Nr 93/04, w szczególności dlatego, iż podjęto czynności związane m.in. z:

- przyznaniem przez Wojewodę Mazowieckiego dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

- decyzją Zarządu Województwa z dnia 29 października 2004 r. o wpisaniu do WPI nowego zadania pod nazwą „Budowa i modernizacja kompleksu muzealno-wystawienniczego na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”,

- skreśleniem niektórych zadań, przemieszczeniem i zwiększeniem kwot w niektórych zadaniach,

- przyznaniem środków z budżetu państwa na zakup taboru kolejowego.
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.