Uchwały sejmiku

2004.12.20

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 176/04
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 20 grudnia 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samorządu Województwa Mazowieckiego na lata 2005-2007

Na podstawie art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1590 z póź. zm. ) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Wieloletni Program Inwestycyjny Samorządu Województwa Mazowieckiego na lata 2005-2007, w brzmieniu stanowiącym załączniki do uchwały: Nr 1 - Część opisowa i Nr 2 - Część tabelaryczna.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler

1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.Nr 116, poz. 1206, Nr 214, poz. 1806.


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
Plan wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne, jest integralną częścią uchwały budżetowej. Obecnie trwają prace nad uchwaleniem budżetu przez Sejmik na 2005 r.

W związku z powyższym zachodzi konieczność uchwalenia przez Sejmik Województwa Mazowieckiego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samorządu Województwa Mazowieckiego na lata 2005-2007, dalej zwanego „WPI”.

WPI na lata 2005-2007 tworzony jest na bazie WPI – 2004-2006. Dodatkowo pojawiają się kolumny na rok 2007 i szacunkowe nakłady po 2007 r. W celu przedstawienia pełniejszego obrazu rozdzielono również IV grupę zadań (Pozostałe zadania) na: transport, kulturę, oświatę i pozostałe zadania. Nakłady na poszczególne grupy zadań i ich wskaźnik struktury zawiera „Zbiorcze zestawienie nakładów WPI w latach 2004-2006”.
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.