Uchwały sejmiku

2004.12.20

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 177/04
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 20 grudnia 2004 r.

w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego długoterminowego zaciąganego przez Specjalistyczne Centrum Rehabilitacji i Leczenia Schorzeń Narządu Ruchu im. prof. Mariana Weissa Zespół Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie

Na podstawie art.18 ust. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590, z późn. zm. ) oraz art. 52 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z późn. zm. ) - uchwala się, co następuje:

§ 1.
1. Sejmik Województwa Mazowieckiego jako organ Województwa Mazowieckiego wyraża zgodę na udzielenie przez Województwo Mazowieckie poręczenia kredytu w kwocie 24.000.000 zł, zaciągniętego przez Specjalistyczne Centrum Rehabilitacji i Leczenia Schorzeń Narządu Ruchu im. prof. Mariana Weissa Zespół Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie - Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12, w banku Kommunalkredit Austria AG z siedzibą w Wiedniu, na podstawie umowy kredytowej z dnia 11 września 2004 r. Poręczenie zostanie udzielone na zasadach przewidzianych w projekcie umowy poręczenia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Kommunalkredit Austria AG, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Poręczenie zostanie udzielone na okres od dnia zawarcia umowy poręczenia do dnia 31 marca 2016 r.
3. Poręczenie zostanie udzielone do kwoty 51.500.000 zł, (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów pięćset tysięcy złotych) i obejmuje wszystkie zobowiązania kredytobiorcy z tytułu kredytu, o którym mowa w pkt.1. Kwota poręczenia może ulec zwiększeniu jedynie poprzez zawarcie aneksu do umowy poręczenia w trybie przewidzianym w § 2 umowy poręczenia, o której mowa w ust.1.
4. Samorząd Województwa Mazowieckiego w danym roku budżetowym poręcza ww. kredyt do wysokości przypadających do spłaty w danym roku rat wraz z odsetkami:
w 2004 roku do kwoty: 1.000.000 zł,
w 2005 roku do kwoty: 4.500.000 zł,
w 2006 roku do kwoty: 4.500.000 zł,
w 2007 roku do kwoty: 4.500.000 zł,
w 2008 roku do kwoty: 4.500.000 zł,
w 2009 roku do kwoty: 4.500.000 zł,
w 2010 roku do kwoty: 4.500.000 zł,
w 2011 roku do kwoty: 4.500.000 zł,
w 2012 roku do kwoty: 4.500.000 zł,
w 2013 roku do kwoty: 4.500.000 zł,
w 2014 roku do kwoty: 4.500.000 zł,
w 2015 rok

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1086, z 2003 r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206.
2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz.1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 128, poz. 1291.


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.