Uchwały sejmiku

2004.12.20

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 178/04
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 20 grudnia 2004 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zadań, na które przeznaczone będą środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm. ) w związku z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm. ) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 187, poz. 1940) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

Załącznik do uchwały Nr 51/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały zgłoszone w: Dz. U. z 1997 r Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz.887, Nr 156, poz. 1019, Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101, Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz.459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444, Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz.1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683, Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 884, Nr 223, poz. 2217, Nr 228, poz.2262 oraz z 2004 r. Nr 96, poz.959 i Nr 99, poz. 1001.


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uzyskał zgodę ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego na zmianę planu finansowego na 2004 r. w pozycji przelewy redystrybucyjne, w części dotyczącej środków przeznaczonych na zadania samorządów wojewódzkich. Jednocześnie Minister Polityki Społecznej wydał rozporządzenie w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków PFRON. Zarząd Funduszu przydzielił algorytmem dla Samorządu Województwa Mazowieckiego dodatkowe środki finansowe w wysokości 3 188 135,00 zł.
Łączna kwota środków przyznanych w 2004 r. wynosi 8 995 447,00 zł.
W dniu 10 listopada 2004 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego podął Uchwałę Nr 143/04 w sprawie zadań, na które przeznaczone będą środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Kwota dotycząca zadania pn. „Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, z późn. zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów” wyniosła 4 497 724,00 zł.
Kwota dotycząca zadania pn. „Udzielanie pomocy zakładom pracy chronionej, zgodnie z art. 32a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych” wyniosła 4 497 723,00 zł.
W dniu 18 listopada wpłynęła do Urzędu Marszałkowskiego informacja przekazana przez Wnioskodawców o niewykorzystaniu w pełni środków przyznanych na zadanie pn. „Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, z późn. zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”.
Kwota, która nie zostanie wykorzystana wynosi 266.773,42zł. Zarząd Województwa Mazowieckiego proponuje przekazać wymienioną kwotę dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.
W związku z
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.