Uchwały sejmiku

2004.12.20

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 179/04
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 20 grudnia 2004 r.

w sprawie określenia kryteriów ustalania podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa mazowieckiego na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 ze zm. ), art. 109 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99 poz. 1001) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się kryteria ustalania podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa mazowieckiego na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz finansowanie innych fakultatywnych zadań, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr 16/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie określenia kryteriów ustalania dla samorządów powiatowych kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz aktywnego przeciwdziałania bezrobociu oraz finansowanie innych fakultatywnych zadań.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr.23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1206.


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
Stosownie do art. 8 ust.1 pkt 2 oraz 109 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, samorządy województw zobowiązane zostały do ustalenia kwot środków Funduszu Pracy przypadającym samorządom powiatowym, przeznaczonych na finansowanie programów na rzecz aktywnego przeciwdziałania bezrobociu oraz finansowanie innych fakultatywnych zadań. Zgodnie z zapisami ustawowymi ustalenie tych kwot ma być dokonywane w oparciu o kryteria określone przez sejmik województwa.

Zapisy zawarte w projekcie „Kryteriów” odnośnie wydatków na finansowanie programów na rzecz aktywnego przeciwdziałania bezrobociu umożliwiają ustalenie wielkości środków Funduszu Pracy dla poszczególnych powiatów według jednolitych mierzalnych kryteriów oraz ogólnie dostępnych danych statystycznych.
Do obliczenia kwot środków wg wzoru algorytmu przyjęte zostały dane statystyczne dotyczące stopy bezrobocia, wybranych kategorii bezrobotnych oraz osób wg stanu na dzień 30 września 2004 r.

1. Przy ustalaniu kwoty środków na aktywizację bezrobotnych (określonych w § 2 ust.1 pkt 1 „Kryteriów”), ze względu na znaczne zróżnicowanie lokalnych rynków pracy województwa mazowieckiego – zgodnie z proponowanym wzorem algorytmu - preferowane będą te powiaty, na terenie których:
– zanotowano najwyższą stopę bezrobocia – w tym celu wprowadzono współczynnik korygujący stopę bezrobocia w poszczególnych powiatach w stosunku do powiatu o najniższej stopie bezrobocia,
– relacje pomiędzy napływem do bezrobocia i odpływem z bezrobocia są najkorzystniejsze,
– występuje największy udział bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w ogólnej liczbie bezrobotnych - w tym celu wprowadzono współczynnik korygujący:
• o 1,3 liczbę bezrobotnych powyżej 50 roku życia oraz o 0,7 liczbę pozostałych bezrobotnych, tj. liczbę zarejestrowanych bezrobotnych pomniejszoną o liczbę osób powyżej 50 roku życia oraz o liczbę bezrobotnej młodzieży do 25 roku życia),
• uwzględniający udział długotrwale bezrobotnych w poszczególnyc
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.