Uchwały sejmiku

2004.12.20

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 180/04
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 20 grudnia 2004 r.

w sprawie wniosku do Powiatu Szydłowieckiego o przekazanie instytucji kultury „Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu”

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1) w związku z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5 poz. 24 z późn. zm.2) oraz art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.3) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zwrócić się z wnioskiem do Powiatu Szydłowieckiego o przekazanie Województwu Mazowieckiemu z dniem 1 stycznia 2005 r. instytucji kultury „Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu” wpisanej do rejestru instytucji kultury pod numerem 1.
2. Upoważnia się Zarząd Województwa Mazowieckiego do podjęcia czynności niezbędnych dla realizacji przejęcia „Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, w tym do zawarcia umowy w sprawie przekazania przez Powiat Szydłowiecki Województwu Mazowieckiemu instytucji kultury Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu”.

§ 2.

Środki na prowadzenie Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu zostały zabezpieczone w projekcie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2005 r.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1206.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568.
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213 poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 11 poz. 96.


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
 • Umowa

  Zarząd Powiatu Szydłowieckiego jak również Dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu zwrócili się do Marszałka Województwa Mazowieckiego z prośbą o przejęcie ww. instytucji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego z dniem 1 stycznia 2005 r. W związku z tym Rada Powiatu w Szydłowcu będąca organizatorem Muzeum oraz Zarząd Powiatu podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia woli przekazania instytucji kultury „Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu” Samorządowi Województwa Mazowieckiego.
  Wystąpienie Zarządu Powiatu i Dyrektora Muzeum spowodowane jest trudną sytuacją finansową Muzeum. Starostwo Powiatowe od kilku lat zmniejsza radykalnie środki na działalność muzealną. Utrzymanie tej placówki kultury będzie jeszcze trudniejsze z chwilą likwidacji w 2005 r. dotacji celowej z rezerwy budżetu państwa.
  Informacja w tej sprawie została przyjęta przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 29.04.2004 r. Zarząd zobowiązał Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki do podjęcia działań zmierzających do przejęcia Muzeum.
  W związku z tym Marszałek Województwa poinformował Starostę Powiatu Szydłowieckiego o podjęciu działań mających na celu przejęcie Muzeum przez Województwo Mazowieckie.
  Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych jest unikalną placówką w skali kraju i Europy, o charakterze regionalnym. Mieści się w renesansowym zamku Szydłowieckich i Radziwiłłów, który jest własnością Miasta Szydłowiec.
  Zgromadzone w muzeum zbiory obejmują około 2000 eksponatów. Stanowi to dwie trzecie instrumentów ludowych, znajdujących się w polskich muzeach. Muzeum od 30 lat gromadzi instrumenty ludowe.
  Jeśli działalność merytoryczna Muzeum nie mogłaby być realizowana z przyczyn finansowych, to byłaby niewątpliwie wielka strata dla środowiska lokalnego i kultury polskiej.
  Zgodnie z art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. , Nr 13 poz. 123 ze z
 • powrót

  Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.