Uchwały sejmiku

2004.12.20

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 181/04
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 20 grudnia 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)) oraz art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991r. Nr 91, poz. 408 z późn. zm. ) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się zmiany statutu Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie, przyjętego Uchwałą Nr 8/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany nazwy Centralnego Szpitala Kolejowego w Warszawie-Międzylesiu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz zatwierdzenia statutu Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie, określone w Uchwale Nr 11/2004 Rady Społecznej Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia zmiany do statutu Szpitala, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206
2) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994r. Nr 121, poz. 591, z 1995r. Nr 138, poz. 682, z 1996r. Nr 24, poz. 110 z 1997r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz.1041, z 1998r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz.136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz.1407 z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr.45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135.


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
Statut Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie został zatwierdzony Uchwałą Nr 8/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany nazwy Centralnego Szpitala Kolejowego w Warszawie-Międzylesiu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz zatwierdzenia statutu Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.
W dniu 26 listopada 2004 r. Rada Społeczna Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie Uchwałą Nr 11/2004 uchwaliła zmianę do statutu polegającą na wykreśleniu z § 24 ust. 2 statutu wyrazów: „z datą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego”.
Powyższa zmiana jest wymagana przez Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego, prowadzące z upoważnienia Wojewody Mazowieckiego, rejestr zakładów opieki zdrowotnej w celu umożliwienia dokonania zmian w rejestrze w zakresie zmiany nazwy Szpitala i statutu.
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.