Uchwały sejmiku

2004.12.20

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 182/04
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 20 grudnia 2004 r.

w sprawie likwidacji internatu przy Medycznym Studium Zawodowym w Płocku

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm. ), art. 18 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. ) oraz art. 59 ust. 1, 2, 5 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm. ) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Likwiduje się internat przy Medycznym Studium Zawodowym w Płocku.
2. Mienie likwidowanego internatu przy Medycznym Studium Zawodowym w Płocku staje się mieniem Województwa.
3. Upoważnia się Zarząd Województwa Mazowieckiego do:
1) wyznaczenia likwidatora,
2) określenia innych warunków likwidacji.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.


§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w: Dz. U. z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206.
2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291.
3) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 100, Nr 109, poz. 1161, Nr 145, poz. 1532 i Nr 162, poz. 1690.


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
W związku z uchwałą Nr 78/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 lipca 2004 roku, w sprawie zamiaru likwidacji internatu przy Medycznym Studium Zawodowym w Płocku, o niniejszej decyzji, zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, został powiadomiony Mazowiecki Kurator Oświaty i wyraził pozytywną opinię w tej sprawie. Wobec powyższego wnosimy uchwałę dotyczącą likwidacji wyżej wymienionej placówki.
Potrzeba likwidacji internatu Medycznego Studium Zawodowego w Płocku wynika z następujących przyczyn:
1. Budynek, w którym mieści się internat, do 2003 r. wynajmowany był przez Medyczne Studium Zawodowe w Płocku od Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Płocku. W 2003 r. Miejskie Przedsiębiorstwo bez powiadomienia Urzędu Marszałkowskiego i dyrektora szkoły medycznej, przekazało budynek z częścią internatową na własność Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku. Obecny właściciel budynku w 2003 r. poinformował dyrektora Medycznego Studium Zawodowego w Płocku o możliwości wypowiedzenia umowy najmu z 6 miesięcznym wypowiedzeniem w ciągu najbliższych dwóch lat. Budynek internatu jest bardzo stary i wymaga stałych remontów i napraw. Warunki mieszkaniowe są bardzo skromne (w pokojach są piece kaflowe).
2. W ciągu ostatnich lat spadło zapotrzebowanie na miejsca w internacie co w sposób oczywisty zwiększyło koszty jego utrzymania. Obecnie na 80 miejsc jakimi dysponuje internat wykorzystanych jest 58, z czego tylko 38 służy uczniom szkoły medycznej. W czerwcu br. liczba zainteresowanych mieszkaniem w internacie spadnie, tym razem do 11 osób. Chęć korzystania z internatu w nowym roku szkolnym wyraziło jedynie 5 uczennic. W razie likwidacji internatu, o którym mowa, zaproponowano młodzieży, na co przystała, korzystanie z internatu Zespołu Szkół Technicznych w Płocku.
Z uwagi na wzrost kosztów funkcjonowania internatu w Płocku (do którego utrzymania w 2004 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego musi dopłacić 112 000,0 zł.), brak chętnych do mieszkania w internacie oraz perspektywę wypowiedzenia
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.