Uchwały sejmiku

2005.01.31

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 7/05
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 31 stycznia 2005 r.

w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2005 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)) oraz art. 109, art. 112 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Województwa Mazowieckiego ustalając dochody na kwotę 1.468.541.589 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do uchwały.
2. Kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje między innymi:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa w kwocie 24.444.888 zł;
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa – publiczny wkład krajowy w kwocie 16.765 zł;
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 139.600.600 zł;
4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne - publiczny wkład krajowy w kwocie 8.405.306 zł;
5) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - publiczny wkład krajowy w kwocie 13.855.430 zł.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Województwa Mazowieckiego ustalając wydatki na kwotę 1.605.056.418 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 136.514.829 zł, którego źródłem pokrycia są przychody budżetu (nadwyżka z lat ubiegłych i pożyczka na prefinansowanie) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Prognozę długu województwa na dzień 31 grudnia 2005 r. i lata następne stanowi załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2005 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6.

Wprowadza się zmiany w planie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań województwa na 2005 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Aleksander Sopliński

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz.1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703.


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.