Uchwały sejmiku

2005.06.09

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 69/05
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 09 czerwca 2005 r.

w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2005 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1) oraz art. 109, art. 112 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.2) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Województwa Mazowieckiego ustalając dochody na kwotę 1.565.560.024 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1a do uchwały.
2. Kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje między innymi:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa w kwocie 38.173.335 zł;
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa – publiczny wkład krajowy w kwocie 16.765 zł;
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu województwa w kwocie 139.600.600 zł;
4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne - publiczny wkład krajowy w kwocie 12.839.872 zł;
5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.450.000 zł;
6) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - publiczny wkład krajowy w kwocie 24.707.270 zł;
7) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.830.431 zł.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Województwa Mazowieckiego ustalając wydatki na kwotę 1.748.147.776 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 182.587.752 zł, którego źródłem pokrycia są przychody budżetu (nadwyżka z lat ubiegłych oraz zaciągane pożyczki na prefinansowanie projektów w ramach ZPORR), zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Prognozę długu województwa na dzień 31 grudnia 2005 r. i lata następne stanowi

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.