Uchwały sejmiku

2005.12.19

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 217/05
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 19 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2006 rok

Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze. zm. ) oraz art.109, art.122, art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze. zm. ) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 1.864.537.721 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów określona w ust. 1 obejmuje między innymi:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa
w kwocie 28.374.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do uchwały,
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu województwa w kwocie 99.255.570 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1c do uchwały,
3) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej w kwocie 29.097.082 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 1d do uchwały,
4) dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5.875.407 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 1e do uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 2.482.227.285 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 617.689.564 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku Nr 3 do uchwały, na które składają się nadwyżka środków z lat ubiegłych, wolne środki, pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz kredyt długoterminowy.

§ 4.

Prognozę długu województwa na dzień 31 grudnia 2006 r. i lata następne stanowi załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 18.693.000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z dofinansowaniem zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego dla OSP, PSP, Policji oraz pozostałą działalność – kwo

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz.1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291 i Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz.2703, oraz z 2006r. Nr 14, poz. 414 i Nr 64, poz. 565.


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.