Uchwały sejmiku

2006.09.11

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 144/06
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 04 września 2006 r.

w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2006 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze. zm. ), w związku z art. 165, art. 168, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 2.166.965.894 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do uchwały.

§ 2.

Ogólna kwota dochodów określona w ust. 1 obejmuje między innymi:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa
w kwocie 43.650.706 zł,
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu województwa w kwocie 92.958.768 zł,
3) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej w kwocie 26.593.595 zł,
4) dotacje celowe na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8.469.480 zł.

§ 3.

Ustala się wydatki budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 2.583.298.998 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 416.333.104 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku Nr 3 do uchwały, na które składają się nadwyżka środków z lat ubiegłych, wolne środki, pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz kredyt długoterminowy.

§ 5.

Prognozę długu województwa na dzień 31 grudnia 2006 r. i lata następne stanowi załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 6.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na 2006 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7.

Wprowadza się zmiany w planie dotacji na wydatki bieżące dla instytucji kultury na 2006 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na programy i projekty współfinansowane

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875

Pliki do pobrania

Rozmiar 224 kB , Liczba pobrań: 696, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar 585 kB , Liczba pobrań: 116, Archiwum WinRAR-a (RAR)
Rozmiar 319 kB , Liczba pobrań: 107, Archiwum WinRAR-a (RAR)
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.