Uchwały sejmiku

2006.12.27

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 13/06
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 18 grudnia 2006 r.

w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2006 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze. zm. ), w związku z art. 165, art. 168, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 2.183.844.264 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do uchwały.

§ 2.

Ustala się dochody budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa w kwocie 53.022.896 zł.

§ 3.

Ustala się dochody budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu województwa w kwocie 132.012.930 zł.

§ 4.

Ustala się dochody budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.605.877 zł.

§ 5.

Ustala się dochody budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu dotacji celowych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5.651.406 zł.

§ 6.

Ustala się wydatki budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 2.548.588.289 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 7.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 364.744.025 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku Nr 3 do uchwały, na które składają się nadwyżka środków z lat ubiegłych, wolne środki, pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz kredyt długoterminowy.

§ 8.

Prognozę długu województwa na dzień 31 grudnia 2006 r. i lata następne stanowi załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 9.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na 2006 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Robert Soszyński

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875.

Pliki do pobrania

Rozmiar 160 kB , Liczba pobrań: 355, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar 312 kB , Liczba pobrań: 117, Archiwum WinRAR-a (RAR)
Rozmiar 313 kB , Liczba pobrań: 124, Archiwum WinRAR-a (RAR)
Rozmiar 290 kB , Liczba pobrań: 111, Archiwum WinRAR-a (RAR)
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.