Uchwały sejmiku

2007.01.19

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1/07
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 15 stycznia 2007 r.

w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm. ), w związku z art. 165, art. 182, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708 i Nr 249, poz. 1832) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 2.201.100.537 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów określona w ust. 1 obejmuje między innymi:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa w kwocie 44.360.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do uchwały,
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu województwa w kwocie 20.407.310 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1c do uchwały,
3) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumieńz organami administracji rządowej w kwocie 739.919 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1d do uchwały,
4) dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.301.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1e do uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 2.662.688.599 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 461.588.062 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku Nr 3 do uchwały, na które składają się pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, długoterminowy krajowy kredyt bankowy oraz długoterminowa pożyczka z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

§ 4.

Prognozę długu województwa na dzień 31 grudnia 2007 r. i lata następne stanowi załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 21.700.000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynag

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Robert Soszyński

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658.

Pliki do pobrania

Rozmiar 337 kB , Liczba pobrań: 498, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar 862 kB , Liczba pobrań: 148, Archiwum WinRAR-a (RAR)
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.