Uchwały sejmiku

2007.03.26

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 45/07
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 19 marca 2007 r.

w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm. ), w związku z art. 165, art. 168, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm. ) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 2.252.984.471 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do uchwały.

§ 2.

Ustala się dochody budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa w kwocie 46.945.209 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do uchwały.

§ 3.

Ustala się dochody budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu województwa w kwocie 44.141.902 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 1c do uchwały.

§ 4.

Ustala się dochody budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie
2.421.779 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1d do uchwały

§ 5.

Ustala się dochody budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu dotacji celowych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.301.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1e do uchwały.

§ 6.

Ustala się wydatki budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 2.752.221.673 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 7.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 499.237.202 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku Nr 3 do uchwały, na które składają się pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, długoterminowy krajowy kredyt bankowy oraz długoterminowy kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
2. Prognozę długu województwa na dzień 31 grudnia 2007 r. i lata następne stanowi załącznik Nr 4 d

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Robert Soszyński

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2005 r. Nr 169,
poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217
i 1218i Nr 249, poz. 1832.

Pliki do pobrania

Rozmiar 75 kB , Liczba pobrań: 350, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar 650 kB , Liczba pobrań: 117, Archiwum WinRAR-a (ZIP)
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.