Aktualności

Konwent Marszałków Województw RP w Sterdyni

2010.06.18 13:40 , aktualizacja: 2015.07.14 11:38

Autor: tekst: Agnieszka Stabińska; video: Monika Guzowska, Wprowadzenie: Monika Guzowska

Gospodarka odpadami, kierunki zmian w gospodarce wodnej w Polsce, realizacja działań w ramach PROW oraz kultura i turystyka to tematy dyskutowane podczas obrad II Konwentu Marszałków Województw RP na Mazowszu, odbywającego się w dniach 17-18 czerwca br. w Sterdyni. Obradom przewodniczył Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

 

Gośćmi spotkania byli m.in. Minister Środowiska Andrzej Kraszewski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Krzysztof Hetman, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Katarzyna Sobierajska, Prezes Polskiej Izby Turystyki Jan Korsak oraz Prezes zarządu Dyrektor Generalny Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. Sebastian Mikosz.

 

Minister Kraszewski przedstawił stan prac resortu środowiska w zakresie uregulowań dotyczących gospodarki odpadami. Projektowane regulacje prawne w tym zakresie zakładają m.in. możliwość przejęcia przez gminy, w drodze uchwały, obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych, bez konieczności przeprowadzenia referendum. W przypadku przejęcia przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości rada gminy będzie ustalała opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Będzie ona stanowiła dochód gminy, z którego finansowane będą koszty systemu. Gmina będzie też zobowiązana do przedłożenia marszałkowi województwa i WIOŚ rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami.

Główny cel zakładanych zmian to przede wszystkim uszczelnienie obecnie funkcjonującego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zapewnienie powstania odpowiednich instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów oraz zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w tym kierowanych na składowiska odpadów ulegających biodegradacji.

 

Podczas spotkania marszałkowie zapoznali się z informacją na temat realizacji działań delegowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013, którą przedstawił minister Marek Sawicki. Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 17 grudnia 2009 r. został zmieniony Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Polsce przyznano dodatkowe środki na realizację inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii –3 778 000 euro. Poziom pomocy dla inwestycji realizowanych w ramach „nowych wyzwań” wynosi maksymalnie 90% kosztów kwalifikowalnych operacji. Ponadto Komisja Europejska wyraziła zgodę na przekazanie kwoty 59 111 500 euro przeznaczonej na rozwój szerokopasmowego Internetu w ramach działania „Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej” na realizacją  projektów z zakresu retencji wodnej w ramach gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi. Minister poinformował również o przekazaniu samorządom  województw ostatniej alokacji na realizację zadania „Odnowa i rozwój wsi”.

 

W bloku poświęconym gospodarce wodnej uczestnicy konwentu zapoznali się, m.in. z możliwościami udzielania pomocy finansowej dla spółek wodnych z budżetu państwa, problematyką zawierania umów użytkowania gruntów pokrytych płynącymi wodami powierzchniowymi oraz informacją nt. jednostek zwolnionych z obowiązku ponoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania gruntów. Prelegentami tej części obrad byli: Bogumił Kazulak, przewodniczący Konwentu Dyrektorów Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Jerzy Nasiadko, dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz Piotr Michaluk, zastępca dyrektora ds. Eksploatacji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.

  
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Krzysztof Hetman przedstawił informację na temat przyznania Polsce dodatkowych środków z funduszy strukturalnych w ramach Polityki Spójności UE 2007-2013.

 

Marszałkowie podjęli stanowiska w sprawie: aktualnych i projektowanych regulacji prawnych w zakresie gospodarki odpadami, ich wpływu na realizację zadań oraz wywiązywania się z obowiązków przez samorządy województw, zatrudnienia przez wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych pracowników merytorycznych likwidowanych gospodarstw pomocniczych, zwolnienia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z obowiązku ponoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania gruntów pokrytych płynącymi wodami powierzchniowymi, możliwości udzielania pomocy finansowej spółkom wodnym oraz projektu zmian w Prawie o ruchu drogowym, dotyczącym liczby miejsc, w których może być przeprowadzany egzamin państwowy na prawo jazdy.

 

Podczas drugiego dnia konwentu marszałkowie dyskutowali na temat zagadnień dotyczących kultury i turystyki. Omówiono m.in. projekt rozbudowy siatki połączeń lotniczych w oparciu o porty regionalne w Polsce. Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. Sebastian Mikosz podkreślił, że obecnie dominującym portem lotniczym w Polsce jest warszawskie Okęcie. W tej sytuacji zasadne wydają się próby tworzenia tzw. baz regionalnych, czyli lotnisk w regionach. Planowana atrakcyjna oferta finansowa stanowiłaby alternatywę dla dotychczas dostępnych środków umożliwiających przemieszczanie się w obrębie kraju.

 

Poruszona została kwestia przyszłej polityki w zakresie transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T), a zwłaszcza pytania dotyczące przestrzennego układu sieci  transportowej, połączeń TEN-T z państwami trzecimi, źródeł finansowania czy integracji polityki transportowej. Podkreślono, że aktywny udział polskich regionów w konsultacjach „Dokumentu roboczego KE nt. przyszłej polityki w zakresie TEN-T” jest szczególnie ważny z punktu widzenia zarówno regionalnych, jak i krajowych interesów rozwojowych Polski.

 

Zaprezentowana, przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Izabelę Stelmańską, analiza upadku Biura Podróży Kopernik stała się punktem wyjścia do dyskusji na temat utworzenia grupy roboczej ds. działań kryzysowych w turystyce. Założenia działania i zakres obowiązków grupy, mającej składać się z przedstawicieli urzędów marszałkowskich, ubezpieczycieli oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki,  przedstawił Prezes Polskiej Izby Turystyki Jan Korsak.

 

Obrady  drugiego dnia konwentu zaowocowały przyjęciem stanowisk w sprawie: oznakowania atrakcji turystycznych przy drogach krajowych, możliwości zmiany przepisów ustawy o muzeach określających zasady wypożyczenia muzealiów ze zbiorów jednostek prowadzonych przez województwa, powołania Zespołu Roboczego ds. działań kryzysowych w turystyce oraz wprowadzenia wzoru formularzy umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia klienta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Liczba wyświetleń: 2685

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.