Formularze

Oświadczenia majątkowe - Dokumenty

2005.01.31 00:00 , aktualizacja: 2021.04.07 13:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Jakub Wojna

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to: tel. (22) 59 79 663, e-mail: iod@mazovia.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe:
  1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej RODO), w celu realizacji obowiązku ustawowego wynikającego z art. 27c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668) i z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 2399) tj. składania oświadczeń majątkowych;
  2. na podstawie art. 27c ustawy o samorządzie województwa, dane osobowe, przekazywane są do właściwych, ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe, urzędów skarbowych;
  3. informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości;
  4. jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane w Biuletynie Informacji Publiczne;
  5. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;
  6. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo:​
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia oraz żądania ograniczenia przetwarzania;
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przyjęcia oświadczenia majątkowego.

 

 

 

Oświadczenia majątkowe składane Marszałkowi Województwa Mazowieckiego powinny być wypełnione tylko i wyłącznie komputerowo.

 

 

Dopuszcza się złożenie przez osobę zobowiązaną korekty lub sprostowania do oświadczenia majątkowego w formie odrębnego dokumentu, np. odpowiedniego formularza oświadczenia z dopiskiem „sprostowanie oświadczenia z dnia ....” lub „korekta oświadczenia z dnia ...”.

 

Liczba wyświetleń: 30677

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.