Sprawny urząd

 

 

Sprawny Urząd – zwiększenie kompetencji pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w obszarze KPA, etyki i świadomości zagrożeń korupcyjnych oraz zarządzania i bezpieczeństwa informacji

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie w okresie od 1 października 2010 r. do 30 września 2012 r. realizował projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V, Działanie 5.2, Poddziałanie 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt.: „Sprawny Urząd – zwiększenie kompetencji pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w obszarze KPA, etyki i świadomości zagrożeń korupcyjnych oraz zarządzania i bezpieczeństwa informacji”. www.efs.gov.pl

 

Cel projektu

Celem ogólnym projektu był zwiększenie (do 2012 r.) sprawności działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie poprzez budowanie świadomości i doskonalenie umiejętności pracowników w obszarze stosowania KPA, przeciwdziałania korupcji oraz zarządzania informacją i bezpieczeństwa informacji.

 

Partnerstwo

Projekt realizowany był w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. Nad całością realizacji projektu sprawowała nadzór Rada Partnerstwa, w której skład wchodził lider projektu - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz partner - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.

 

Planowane działania

Działania dwuletniego projektu zakładały przeszkolenie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego w 4 obszarach tematycznych: etyki i polityki antykorupcyjnej, praktycznego stosowania KPA, bezpieczeństwa informacji i zarządzania informacją.

 

Zaplanowano, iż w szkoleniach weźmie udział 988 pracowników Urzędu (602 kobiety i 386 mężczyzn). Projekt zakładał, że w ramach każdego z tematów szkoleniowych wsparcie zostanie udzielone odpowiednio:

  • 988 osobom z tematu: „Etyka i świadomość zagrożeń korupcyjnych” (46 grup szkoleniowych)
  • 904 osobom z tematu: „Praktyczne stosowanie KPA” (40 grup szkoleniowych)
  • 988 osobom z tematu: „Bezpieczeństwo informacji” (46 grup szkoleniowych)
  • 136 osobom z tematu: „Zarządzanie informacją” (6 grup szkoleniowych)

 

Dodatkowe działania

1) Dzięki racjonalnemu wydatkowaniu środków i poczynionym oszczędnościom udało się zrealizować dodatkowe działanie tj. w maju 2012 r. rozpoczął się dodatkowy cykl szkoleń pt. „Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi”, na który składały się 3 bloki tematyczne:

  • Zagadnienia ogólne dotyczące kierowania i stylów kierowania, gdzie uczestnicy m.in. uczyli się diagnozować swoje mocne i słabe strony, poznawali style działania, style kierowania, zdobyli wiedzę jak skutecznie zbudować i utrzymać wizerunek i autorytet, uczyli się zarządzać w sytuacjach kryzysu.
  • Budowanie zespołu – w ramach tego bloku uczestnicy m.in. poznali istotę i zasady pracy zespołowej, nauczyli się diagnozować problemy występujące w zespole, dowiedzieli się również o zagrożeniach wynikających z grupowego myślenia, uczyli się budować atmosferę zaufania i otwartości w grupie oraz komunikować się w zespole i osiągać wspólne cele.
  • Motywujące narzędzia budowania relacji kierownik – podwładny, tutaj uczestnicy poznawali m.in. pojęcie motywacji jako funkcji kierowania i zarządzania sobą, dowiadywali się czym jest indywidualna motywacja pracownika i jak rozpoznać jego wiodące potrzeby, zdobyli wiedzę o rodzajach motywacji i unikaniu błędów przy motywowaniu.

W warsztatach wzięło udział około 60 kierowników biur / wydziałów Urzędu. Szkolenia prowadzone były metodą warsztatową. Miały na celu budowanie świadomości i doskonalenie umiejętności średniej kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w zakresie kompetencji kierowniczych, tj. skutecznego i efektywnego zarządzania pracownikami.

 

2) We wrześniu 2012 r. zostało zorganizowanych 5 dodatkowych grup szkoleniowych z tematu „Etyka i świadomość zagrożeń korupcyjnych”.

 

Zrealizowane działania

W październiku 2011 r. została zakończona realizacja szkoleń w ramach modułu „Praktyczne stosowanie KPA”, w sumie odbyło się 40 jednodniowych szkoleń i zostało przeszkolonych 907 pracowników Urzędu (623 kobiety i 284 mężczyzn).

 

W listopadzie 2011 r. została zakończona realizacja zaplanowanych szkoleń w ramach modułu „Etyka i świadomość zagrożeń korupcyjnych”, w sumie odbyło się 46 jednodniowych szkoleń i zostało przeszkolonych 1002 pracowników Urzędu (653 kobiet i 349 mężczyzn). Ponadto we wrześniu 2012 r. zrealizowano także 5 dodatkowych szkoleń z modułu „Etyka i świadomość zagrożeń korupcyjnych”, podczas których, przeszkolonych zostało 99 pracowników Urzędu (68 kobiet i 31 mężczyzn).

 

W marcu 2012 r. została zakończona realizacja szkoleń w ramach modułu „Zarządzanie informacją” dla kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla. W sumie odbyło się 6 jednodniowych szkoleń i zostało przeszkolonych 137 pracowników Urzędu (80 kobiet i 57 mężczyzn).

 

W czerwcu 2012 r. została zakończona realizacja szkoleń w ramach modułu „Bezpieczeństwo informacji”, w sumie odbyło się 46 jednodniowych szkoleń i zostało przeszkolonych 1011 pracowników Urzędu (666 kobiet i 345 mężczyzn).

 

We wrześniu 2012 r. została zakończona realizacja szkoleń w ramach modułu „Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi”, w sumie odbyło się 15 szkoleń dla 5 grup szkoleniowych i zostało przeszkolonych 55 pracowników Urzędu (34 kobiety i 21 mężczyzn).

 

Realizacja projektu zakończyła się 30 września 2012 r., końcowy wniosek o płatność został złożony do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 29 października 2012 r.

 

 

Projekt Sprawny urząd – zwiększenie kompetencji pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Nr konkursu: 2/POKL/5.2.1/2009

Nr umowy: UDA-POKL.05.02.01-00-241/09-00

Budżet: 1 278 784,92 PLN

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.