Informacje ogólne

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26
tel. (+48) 22 5979-100
fax (+48) 22 5979-290
e-mail:

 

Zarząd Województwa jest organem wykonawczym. W skład zarządu, liczącego 5 osób, wchodzi Marszałek Województwa jako jego przewodniczący, 2 Wicemarszałków i 2 Członków Zarządu Województwa Mazowieckiego. Członkostwa w Zarządzie Województwa nie można łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego oraz z zatrudnieniem w administracji rządowej, a także z mandatem posła i senatora.

Sejmik wybiera Zarząd Województwa, w tym Marszałka (bezwzględną większością głosów ustawowego składu Sejmiku, w głosowaniu tajnym) i nie więcej niż 2 Wicemarszałków (na wniosek Marszałka zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Sejmiku, w głosowaniu tajnym), w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy. Marszałek, Wicemarszałkowie i pozostali członkowie Zarządu mogą być wybrani spoza składu Sejmiku Województwa.

Zarząd wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz Sejmiku i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Do zadań Zarządu Województwa należy w szczególności:

  1. wykonywanie uchwał Sejmiku Województwa,
  2. gospodarowanie mieniem województwa, w tym wykonywanie praw z akcji i udziałów posiadanych przez województwo,
  3. przygotowywanie projektu i wykonywanie budżetu województwa,
  4. przygotowywanie projektów strategii rozwoju województwa, planu zagospodarowania przestrzennego i programów wojewódzkich oraz ich wykonywanie,
  5. organizowanie współpracy ze strukturami samorządu regionalnego w innych krajach i z międzynarodowymi zrzeszeniami regionalnymi,
  6. kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym powoływanie i odwoływanie ich kierowników,
  7. uchwalanie regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego.

Zarząd Województwa wykonuje zadania województwa przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych lub wojewódzkich osób prawnych. Zasady i tryb działania Zarządu Województwa określa statut województwa.

Po upływie kadencji Sejmiku Zarząd Województwa działa do dnia wyboru nowego Zarządu.

Marszałek Województwa organizuje pracę Zarządu i Urzędu Marszałkowskiego, kieruje bieżącymi sprawami województwa oraz reprezentuje województwo na zewnątrz. Marszałek Województwa jest kierownikiem Urzędu Marszałkowskiego, zwierzchnikiem służbowym pracowników tego urzędu i kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Marszałek wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Do wydawania tych decyzji w jego imieniu Marszałek Województwa może upoważnić Wicemarszałków, pozostałych członków Zarządu województwa, pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Decyzje wydane przez Zarząd Województwa w sprawach z zakresu administracji publicznej podpisuje Marszałek. W decyzji wymienia się imiona i nazwiska członków Zarządu, którzy brali udział w wydaniu decyzji. Od decyzji tych służy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, a w sprawach powierzonych na podstawie porozumienia z wojewodą - do właściwego ministra.

W sprawach niecierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne Marszałek podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości Zarządu Województwa. Czynności podjęte w tym trybie wymagają przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu Województwa.

 

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.