Udostępnianie informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznej

2005.10.18 00:00 , aktualizacja: 2018.07.11 13:44

Autor: Anna Kowalska, OR, Wprowadzenie: Administrator

Udostępnianie  informacji publicznych następuje zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”.

 

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w „Ustawie”. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP jest udostępniana na wniosek.

Wniosek może być złożony osobiście w siedzibie urzędu w godzinach 8:00–16:00 albo za pośrednictwem:

  1. poczty elektronicznej pod adresem:  albo adres poczty elektronicznej kancelarii/departamentu/delagatury,

  2. ePUAP;

  3. operatora pocztowego (poczty tradycyjnej) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa.

Udostępnianie informacji publicznej oraz udostępnianie i przekazywanie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie następuje wyłącznie na nośnikach znajdujących się w posiadaniu urzędu.

 

Co do zasady dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny. Jeżeli urząd realizując wniosek ma ponieść dodatkowe koszty związane z udostępnieniem informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku lub z koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może od wnioskodawcy pobrać opłatę odpowiadającą wysokości tych kosztów.

 

Opłata ta ustalana jest indywidualnie, przy czym na jej wysokość składa się:

  1. składnik materialny, rozumiany jako materiał lub nośnik, na którym zostaje informacja udzielona,

  2. składnik osobowy, rozumiany jako praca osoby, która specjalnie dla zadośćuczynienia prośbie wnioskodawcy została oddelegowana do załatwienia tej konkretnej sprawy.

O zasadności pobrania opłaty decyduje dyrektor departamentu/kancelarii/delegatury, mając na względzie okoliczności danej sprawy, przy czym nie pobiera się opłaty, jeżeli jej wysokość nie przekracza 5 zł.

 

Koszty składników materiałowych wynoszą:

  1. jednostronna kopia czarno-biała - 0,08 zł/szt.,
  2. dwustronna kopia czarno-biała - 0,14 zł/szt.,
  3. płyta CD 700 MB– 1,34 zł/szt.,
  4. płyta DVD 4,7 GB – 1,78 zł/szt.

W przypadku konieczności wykonania dodatkowej pracy przez pracownika urzędu, w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, koszty pracy pracownika oblicza się według jako iloczyn liczby godzin poświęconych na przygotowanie informacji publicznej i kosztu 1 godziny pracy brutto wynagrodzenia pracownika przygotowującego informację. Nakładając opłatę uwzględnia się także koszty przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, jakie będą brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

 

Opłatę uiszcza się przelewem lub przekazem na konto urzędu, nr PKO BP IX O/Warszawa 93 1020 1097 0000 7802 0007 5622.

 

Informację publiczną udostępniają komórki organizacyjne (kancelaria/departament/delegatura) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie właściwe w obszarze rzeczowym sprawy, której informacja dotyczy.

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 40 kB, Liczba pobrań: 948, Dokument programu Microsoft Word

Liczba wyświetleń: 15921

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.