Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

2012.02.22 10:50 , aktualizacja: 2016.09.08 11:37

Autor: Anna Kowalska, OR, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Wytyczne określono w ustawie z 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352), zwanej dalej „Ustawą”.

 

Zgodnie z Ustawą ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

 

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie ponosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji jaka została zamieszczona w BIP oraz nie ponosi odpowiedzialności za dalsze ponowne wykorzystywanie informacji udostępnionej w BIP.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego wnosi się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

 • nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej,

 • została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,

 • będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,

 • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Informacje sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania udostępniają komórki organizacyjne (kancelaria/departament/delegatura) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie właściwe w zakresie rzeczowym sprawy, której informacja dotyczy.

 

Obligatowyjne elementy wniosku

Wniosek zawiera w szczególności:

 • nazwę podmiotu zobowiązanego,

 • informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku,

 • wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania,

 • wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług,

 • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych,

 • wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 21 ust. 2 Ustawy.

Wniosek zawiera także wskazanie okresu, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym.

 

Wniosek może być złożony osobiście w siedzibie urzędu w godzinach 8:00–16:00 albo za pośrednictwem:

 • poczty elektronicznej pod adresem: albo adres poczty elektronicznej kancelarii/departamentu/delegatury,

 • ePUAP,

 • operatora pocztowego (poczty tradycyjnej) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie określa warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

 

Jeśli dla danej informacji publicznej udostępnionej w BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie nie zostały określone inne, odrębne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do informowania o:

 • źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego;
 • przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,
 • fakcie, iż Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za treść przetworzonych informacji udostępnionych w postaci pierwotnej.

Opłaty

Zgodnie z ustawą informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie. Urząd może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

 

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy udzielenia zgody na ponowne wykorzystanie

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów Ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm).

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.), z tym że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,

 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 51 kB, Liczba pobrań: 376, Dokument programu Microsoft Word

Liczba wyświetleń: 3726

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.