Aktualności

„Czysta energia” i regiony przejściowe – to tematy rozmów w Brukseli

2012.12.10 13:05 , aktualizacja: 2017.01.31 11:04

Autor: Nina Małachowska, Kancelaria Marszałka, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Posiedzenia Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) i Komisji Spójności Polityki Terytorialnej (COTER) były głównymi punktami wizyty marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika w Brukseli.

 

Na posiedzeniu Komisji ENVE został 6 grudnia br. przedstawiony i dyskutowany – przy uczestnictwie przedstawicieli Komisji Europejskiej – projekt opinii w sprawie energii odnawialnej jako ważny uczestnik europejskiego rynku energii. Dokument jest ściśle związany z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r., w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, zakładającej że do 2020 r. 20% w całkowitym zużyciu energii UE powinno pochodzić z odnawialnych źródeł energii. W połowie 2012 r. wskaźnik ten wyniósł 12,4% i wzrósł o 1,9% w stosunku do 2008 r. Wysokie koszty administracyjne i kapitałowe podnoszą ogólne koszty projektów w zakresie energii odnawialnej i zagrażają ich konkurencyjności. Ponadto, system pośredniego wsparcia dla OZE (odnawialne źródła energii), opierający się na handlu pozwoleniami na emisję CO2, okazał się nieskuteczny. W Polsce obserwujemy pogłębiony spadek cen zielonych certyfikatów na giełdzie.

 

Członkowie Komisji ENVE debatowali nad nowym systemem wsparcia dla OZE, który powinien odnosić się do wielu aspektów prawnych, ekonomicznych, technicznych i społecznych. Musi on działać dwupoziomowo: dla dużych instalacji oraz dla małych źródeł i mikrozródeł, a także umożliwiać udzielanie subsydiów dla inwestycji i wspierać magazyny energii. Zakłada się solidarne wpieranie funduszu OZE poprzez udział krajów członkowskich w proporcji do dochodu narodowego.

Projekt w tej sprawie przedstawiony przez marszałka województwa łódzkiego Witolda Stępnia, i został przyjęty przez członków ENVE po głosowaniu nad 78 poprawkami.

 

7 grudnia br. podczas posiedzenia Komisji COTER debatowano nad komunikatem Komisji Europejskiej „Najbardziej oddalone regiony Unii Europejskiej: w kierunku partnerstwa na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu”. Omówiono również opinię w sprawie wytycznych dotyczących pomocy regionalnej na lata 2014–2020.

 

Najważniejszym dokumentem, z punktu wiedzenia województwa mazowieckiego, był projekt rezolucji w sprawie pakietu legislacyjnego, dotyczącego polityki spójności po roku 2013, przedstawiony przez marszałka województwa wielkopolskiego Marka Woźniaka. Dokument uwzględnia temat regionów przejściowych w aspekcie alokacji funduszy strukturalnych po 2013 r. Zgodnie z treścią rezolucji, nie można dopuszczać do powstawania zbyt wielu różnic między regionami, które nie kwalifikują się już do pełnego wsparcia jako regiony konwergencji, a które cały czas borykają się z obszarami biedy na swoim terenie, wyzwaniami w zakresie środowiska i konkurencyjności gospodarczej. Ponadto, rezolucja podjęła kwestię określania poziomu alokacji funduszy strukturalnych. Dotychczas alokacja funduszy odbywała się na podstawie wskaźnika PKB w danym regionie. Komitet Reginów zauważył, że należy posługiwać się dodatkowymi wskaźnikami w ramach lepszej alokacji funduszy na poziomie niższym niż krajowy poprzez zastosowanie tzw. współczynnika Giniego, który uwzględnia takie czynniki, jak: dostępność do usług publicznych, zdrowie, dochody, mobilność oraz czyste środowisko.
 

  • Pobierz: fot. Aleksandra Prandota
  • Pobierz: fot. Aleksandra Prandota
  • Pobierz: fot. Aleksandra Prandota
  • Pobierz: fot. Aleksandra Prandota
  • Pobierz: fot. Aleksandra Prandota

Liczba wyświetleń: 403

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.