Aktualności

Gmina Mszczonów stawia na rozwój

2014.05.07 16:15 , aktualizacja: 2014.05.09 10:39

Autor: opr.Agnieszka Stabińska (na podst.zebr.mat.), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • Fot. arch. MJWPU
  • Fot. Agnieszka Rembiszewska
  • Fot. Agnieszka Rembiszewska
  • Fot. Agnieszka Rembiszewska
  • Fot. Agnieszka Rembiszewska
  • Fot. Agnieszka Rembiszewska
  • Fot. Agnieszka Rembiszewska
  • Fot. Agnieszka Rembiszewska

Gospodarka wodno-ściekowa, zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu oraz rozwój strategicznego dla rolnictwa sektora owoców i warzyw to główne aspekty spotkań i konferencji w Mszczonowie, w jakich wziął udział marszałek Adam Struzik.

 

Decyzją zarządu województwa projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Mszczonów oraz rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabce Józefpolskie” znajdujący się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013, otrzymał dofinansowanie z EFRR w łącznej kwocie ponad 11 mln zł. Całkowita wartość projektu to przeszło 14 mln zł. Umowy w tej sprawie podpisali przedstawiciele samorządu województwa: marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Leszek Ruszczyk oraz burmistrz Mszczonowa Jerzy Grzegorz Kurek.

 

W ramach przyznanej dotacji na terenie gminy zostanie wybudowane 6 km kanalizacji sanitarnej oraz będzie przebudowana oczyszczalnia ścieków. Zastosowane będą najnowsze technologie informatyczne, dzięki czemu sterowanie wieloma urządzeniami zostanie skomputeryzowane. Prace modernizacyjne obejmą także roboty adaptacyjne, w tym m.in. przebudowę kotłowni, remont budynku dmuchaw, technicznego wraz z budową przyłącza wodociągowego, rozdzielni elektrycznej, a także otoczenia oczyszczalni.

 

W miejscowości Grabce Józefpolskie wnioskodawca wybuduje sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o długości 4,2 km. Ścieki będą odprowadzane dwoma kanałami o średnicy 200 mm oraz średnicy 200-250-315 mm. Dodatkowo wybudowane zostaną 2 komplety przydomowych zbiorników mini przepompowni ścieków, 2 komplety pompowni ścieków oraz przebudowany zostanie odcinek sieci wodociągowej.

 

W Mszczonowie na osiedlu Spokojna, w ciągu ulic Ks. Poniatowskiego, Spokojnej, Bagno, Bocznej, wzdłuż rowu 04 i ul. Szkolnej, powstanie sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 1,8 km. Blisko 340 osób skorzysta z nowych udogodnień.

 

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej gminy oraz poprawy jakości życia mieszkańców na terenach objętych inwestycją poprzez poprawę warunków sanitarno-epidemiologicznych.

 

„E-COOP – Cyfrowe środowisko współdziałania"to kolejny unijny projekt, w który zaangażowała się gmina Mszczonów. Głównym założeniem inicjatywy realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C jest poprawa skuteczności polityki rozwoju regionalnego w obszarach innowacji, gospodarki opartej na wiedzy, realizowane m.in. poprzez transfer doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk. Przedsięwzięcie wprowadza nowy model wsparcia rozwoju społeczeństwa informacyjnego na terenach wiejskich i małych miast. Wskazuje Internet jako platformę dla współdziałania lokalnej społeczności oraz środowisko, w którym powstają nowe inicjatywy. Jednym z istotnych elementów projektu jest zbudowanie bazy tzw. dobrych praktyk w zakresie cyfrowego współdziałania społeczności lokalnych. Zostanie ona udostępniona on-line dla wszystkich zainteresowanych. Mazowsze zostało wybrane do przeprowadzenia w ramach projektu ECOOP „mikroimplementacji”, czyli wdrożenia wybranych założeń wypracowanego modelu współpracy i wsparcia w ramach bieżących działań Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz w powiązaniu z projektem „Mazowsz@nie”. Działanie „Moja historia – integracja pokoleń” realizowane było od października 2013 r do kwietnia br. wspólnie  z Gminnym Centrum Informacji w Mszczonowie. Wizualnym rezultatem inicjatywy są „videoblogi” – nagrania wspomnień osób starszych zebrane i zmontowane przez młodzież szkolną. W projekcie wzięło udział 32 osoby.

 

Marszałek Adam Struzik podczas konferencji regionalnej podsumowującej projekt podkreślił, że informatyzacja jest jednym z głównych narzędzi zrównoważonego rozwoju. Dzięki elektronicznym usługom znika bariera geograficzna – osoby mieszkające na terenach mało zurbanizowanych, mając dostęp do Internetu, otrzymują takie same możliwości jak mieszkańcy miast. – Należy pamiętać, że rozwój społeczeństwa informacyjnego to długotrwały proces uczenia się, poznawania i zdobywania umiejętności. To ewolucja, nie rewolucja – nie można zakładać, że nowoczesne technologie w krótkim czasie będą wykorzystywane przez osoby, które są na bakier z komputerami – dodał.

 

Jednym z celów strategicznych województwa mazowieckiego jest zharmonizowany rozwój całego regionu, budowa społeczeństwa informacyjnego i teleinformatyzacja. Na Mazowszu realizowanych było, jest lub będzie szereg projektów, które wykorzystują nowoczesne technologie, by podnieść poziom życia mieszkańców regionu. Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego „M@zowszanie”(2011  – 2014 ), Internet dla Mazowsza ( 2010 – 2014 ), ITeraz Mazowsze II (2010  – 2013 ), Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w szkołach wiejskich (2011  – 2012) – to niektóre
z nich.

 

W Mszczonowie marszałek Adam Struzik spotkał się także z mazowieckimi producentami owoców i warzyw w ramach konferencji zorganizowanej przez Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw. Podczas rozmów poruszono m.in. zagadnienia merytoryczno-prawne dotyczące istotnych i aktualnych spraw związanych z funkcjonowaniem obecnie oraz w przyszłości zorganizowanych rynków rolnych.

Liczba wyświetleń: 807

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.