Aktualności

Rozwój w skali makro

2014.10.20 10:30 , aktualizacja: 2014.10.20 12:26
Autor: opr.Agnieszka Stabińska (na podst.zebr.mat.), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Samorządy województw – mazowieckiego i łódzkiego – podjęły współpracę na rzecz wspólnego dynamicznego rozwoju. Jej owocem jest Koncepcja Strategii Rozwoju Makroregionu Polski Centralnej 2030. O dokumencie oraz wzmocnieniu konkurencyjności obu obszarów, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej, rozmawiali m.in. marszałkowie – Adam Struzik i Witold Stępień.

 

Formalna współpraca mazowieckiego z łódzkim zainaugurowana została w lipcu 2012 r. porozumieniem podpisanym w Nieborowie przez marszałków obu regionów. Strony zobowiązały się wówczas do podjęcia działań, których efektem jest Koncepcja Strategii Rozwoju Makroregionu Polski Centralnej 2030. Głównym jej założeniem jest wzmocnienie i lepsze wykorzystanie potencjału rozwojowego makroregionu i budowanie przewagi konkurencyjnej województw – mazowieckiego i łódzkiego na arenie międzynarodowej.

 

W projekcie skoncentrowano się na najważniejszych wyzwaniach, wspólnych dla obu województw wchodzących w skład makroregionu. Uwzględniono w nim również zapisy dokumentów europejskich – „Europa 2020”, „Horyzont 2020” oraz krajowych – „Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030”, „Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju do 2020 r.”, „Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030” oraz „Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego do 2020 r. Regiony, miasta, obszary wiejskie”.

 

Kluczowym polem współpracy jest nauka oraz działalność badawczo-rozwojowa. Zarówno Mazowsze, jak i województwo łódzkie są najważniejszymi w skali kraju ośrodkami kształcenia, badań, innowacji oraz wdrażania nowych technologii. Te dziedziny są zaś istotnym elementem rozwoju wszystkich sektorów nowoczesnej gospodarki. Kolejny ważny obszar to transport – osób i towarów. Umożliwia on koordynację i harmonizację działań np. w zakresie rozkładów jazdy i taryf oraz systemów biletowych, jak też na rzecz kluczowych projektów krajowych – w tym zwłaszcza budowy kolei dużych prędkości. Do istotnych płaszczyzn współdziałania należą także: medycyna i farmacja, rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, przemysł kreatywny i logistyka.

 

– Koncepcja strategii rozwoju makroregionu stanowi odpowiedź na wyzwania i kierunki rozwoju wskazane w strategiach rozwoju obu regionów, jak też na odrębną kategorię kwestii makroregionalnych.  W dokumentach obu województw szczególną uwagę poświęcono znaczeniu miedzyregionalnych inicjatyw klastrowych – podkreślił marszałek Adam Struzik.

 

Przykłady takich inicjatyw to m.in. Środkowoeuropejski Klaster Tekstylno-Odzieżowy – projekt współpracy łódzkiego klastra włókienniczo-odzieżowego z przedsiębiorcami produkującymi odzież oraz specjalistyczne tkaniny w województwie mazowieckim; Klaster Farmaceutyczno-Medyczny – współpraca między uczelniami medycznymi, instytucjami naukowo-badawczymi z dziedziny farmacji, medycyny i biotechnologii, producentami lekarstw i sprzętu medycznego i wyspecjalizowanymi placówkami lecznictwa szpitalnego;  Środkowoeuropejski Klaster Zaawansowanych Technologii – działania dla rozwoju innowacyjnej gospodarki; Łódzko-Mazowiecki Klaster Owocowo-Warzywny – propagowanie nowoczesnych metod produkcji owoców i warzyw, modernizacji i rozwoju przemysłu przetwórczego, wdrażania innowacyjnych technologii oraz wykreowanie w makroregionie międzynarodowego centrum żywności prozdrowotnej.  

 

Projekt koncepcji zostanie przekazany do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, które nada dokumentowi ostateczny kształt strategii i przekaże go do akceptacji przez Radę Ministrów.

 

 

 

Liczba wyświetleń: 392

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.