Aktualności

Prawie 3 mld zł z UE do wydania w 2016 r.

2015.11.25 07:20 , aktualizacja: 2015.11.25 14:38

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

M.in. przedsiębiorcy, instytucje naukowe, ale też samorządy będą mogli sięgać w przyszłym roku po unijne dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

 

Monitorujemy i korzystamy

Zarząd województwa przyjął harmonogram przyszłorocznych konkursów. Ogólnie do przekazania będzie ponad 2,88 mld zł.

 

Zachęcamy do ubiegania się o środki unijne. Do wykorzystania tylko w 2016 r. będą blisko 3 mld zł, m.in. na wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, budowę społeczeństwa informacyjnego, gospodarkę niskoemisyjną, odnawialne źródła energii czy działania prospołeczne. W sumie naborów i konkursów będzie kilkadziesiąt. Dlatego namawiam wszystkich do monitorowania strony internetowej www.funduszedlamazowsza.eu i zgłaszania wniosków – zaznaczył marszałek Adam Struzik.

 

Większość zaplanowanych naborów to dotacje przygotowane z myślą o rozwoju przedsiębiorczościwzmocnieniu gospodarki. Będą również konkursy wspierające instytucje kultury i uczelnie wyższe.

 

Już w pierwszym kwartale 2016 r. ma się pojawić 12 konkursów. Wśród nich m.in. dotyczące wsparcia inicjatyw ważnych społecznie – tworzenia miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej i dotacje na edukację dorosłych (oba jeszcze w lutym) oraz dofinansowanie do rozwoju usług społecznych na rzecz aktywnej integracji dla osób niesamodzielnych i starszych (marzec).

 

Ożywienie biznesu…

Przedsiębiorcy oraz ich konsorcja to grupa, która będzie miała okazję starać się o dotacje w ramach różnych konkursów. Wśród nich są m.in. te związane ze sferą badawczo-rozwojową, która ma zwiększyć potencjał firm, a przez to wzmocnić gospodarkę. Na projekty B+R (badania prowadzone przez firmy samodzielnie lub we współpracy z jednostką naukową), tworzenie odpowiedniego do tego zaplecza (zarówno aparaturę, sprzęt, jak i technologię) oraz na poszukiwanie nisz rozwojowych i innowacyjnych przewidzianych jest 234,84 mln zł wsparcia.

 

Bezpośrednio do przedsiębiorców skierowane będą w 2016 r. nabory np. na dofinansowanie na bony na doradztwo, dotacje wspierające wzrost eksportu, a także wprowadzanie nowych towarów i usług, czyli wdrażanie efektów działań badawczo-rozwojowych. Na tego typu zadania przewidzianych jest w sumie 178,78 mln zł.

 

Poza tym przedsiębiorcy będą mogli sięgać po dofinansowanie m.in. na projekty związane z infrastrukturą do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych (OZE).

 

… i gospodarki regionu

Przewidziane są też konkursy, które nie są skierowane bezpośrednio do przedsiębiorców, ale ich efekt z pewnością wpłynie na rozwój firm i gospodarki Mazowsza. W sumie ponad 55,5 mln zł przeznaczonych jest na dofinansowanie terenów inwestycyjnych (co będzie realizowane głównie przez samorządy lokalne).

 

W przyszłym roku czeka nas ponad 40 naborów z EFRR i EFS na kwotę przekraczającą 2,5 mld zł. Jeszcze w tym roku uruchomimy konkurs dla przedsiębiorców na bony na projekty badawczo-rozwojowe, a także nabory skierowane do samorządów, w których będzie można zdobyć środki na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Rok 2016 to już twarde projekty dotyczące m.in. prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach. Chcemy też zaproponować przedsiębiorcom środki na tworzenie start-upów – mówi p.o. dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Mariusz Frankowski.

 

Kasa na badania

Dodatkowym impulsem rozwojowym ma być dofinansowanie dla jednostek badawczych na tworzenie ich infrastruktury B+R – do wykorzystania będzie ponad 267,29 mln zł. Aby budować stabilną gospodarkę, trzeba stawiać na jakość, nową myśl, technologię, stać się konkurencyjnym w tym, co się oferuje. Przedsiębiorstwa nie zawsze są w stanie samodzielnie prowadzić pewne badania. Stąd ogromna kwota wsparcia dla jednostek naukowych. Chodzi o badania, które będą miały znaczące zastosowanie w biznesie.

 

Dodatkową szansą na rozwój uczelni jest ponad 40,55 mln zł, po które mogą sięgnąć na wykorzystanie technologii informatycznych w ich działaniu. Poza tym uczelnie mogą starać się o dotacje w konkursach dotyczących wykorzystania OZE oraz termomodernizacji budynków.

 

Rozwój samorządów

W wielu konkursach po dotację będą mogły ubiegać się samorządy. Poza przygotowaniem terenów inwestycyjnych (ponad 55,5 mln zł), samorządy będą beneficjentami naborów dotyczących tworzenia centrów przesiadkowych P&R (Parkuj i Jedź) oraz tworzenia ścieżek rowerowych jako alternatywnej drogi do pracy czy szkoły (w 2016 r. w sumie 403,6 mln zł). Zaplanowany jest również konkurs na wsparcie dróg lokalnych (148,6 mln zł), ale jest on uzależniony od przyjęcia przez ministerstwo planów działań związanych z tzw. obszarami strategicznej interwencji (znanych jako RIT-y).

 

Samorządy będą mogły również usprawnić prowadzoną przez siebie gospodarkę odpadami komunalnymi, uzyskując dotację na budowę i modernizację tzw. PSZOK-ów, czyli Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 10,67 mln zł.

 

We wszelkich naborach związanych z e-usługami w placówkach zdrowia lub instytucjach kultury mogą startować również samorządy i jednostki im podległe. Podobnie jest w konkursie dotyczących poprawy dostępności do zasobów kultury (34,5 mln zł).

 

Wiele milionów na e-usługi i…

W 2016 r. informatyzacja ze środków unijnych w ramach RPO WM będzie dotyczyć e-kultury, e-zdrowiae-edukacji. Na zintegrowany system informacji kultury zaplanowanych jest 98,38 mln zł na. Kolejne 23,48 mln zł pójdzie na informatyzację służby zdrowia. Poza tymi naborami dofinansowane (119,09 mln zł) zostaną projekty dotyczące e-usług prowadzone w ramach ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) – dotyczące strategii ZIT, obejmującej Warszawę i 39 gmin wokół.

 

…środowisko

Część działań podejmowanych przez samorząd województwa w ramach RPO WM 2014–2020 dotyczy niskoemisyjności – zwłaszcza tworzenia ścieżek rowerowych (jako dojazdu do pracy), sieci parkingów P&R (403,6 mln zł). Prowadzone będą również konkursy na termomodernizację jako element rewitalizacji148,3 mln zł.

 

Ponad 66,8 mln zł przeznaczonych zostało na tworzenie infrastruktury dla OZE oraz 68,37 mln zł na prowadzenie gospodarki odpadami – np. na rozbudowę i modernizację RIPOK-ów (Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych) i PSZOK-ów (Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych).

 

Ważna edukacja

To dziedzina, która będzie wspierana wieloaspektowo, wśród różnych grup wiekowych. Najmłodsi, którzy w pewnym sensie skorzystają z takich dotacji, to dzieci do lat 3. W ramach aktywizacji osób dorosłych przewidziane jest wsparcie na ułatwienia w powrocie do pracy (prawie 127 mln zł). Gminy, osoby prowadzące działalność gospodarczą, ale też np. stowarzyszenia czy fundacje będą mogły uzyskać dotację na stworzenie nowych miejsc w żłobku, na kluby malucha lub opiekunkę do dzieci.

 

Inne konkursy to przede wszystkim pomoc dla szkół zawodowych i ewentualnie dla gimnazjów74,6 mln zł, z czego 56 mln zł to pieniądze na szkolnictwo zawodowe. O nie będą mogły ubiegać się zarówno samorządy, pod które szkoły podlegają, jak i np. firmy, które chcą stworzyć programy praktyk lub firmy, które poprowadzą doradztwo zawodowe.

 

Kultura i zabytki

Przyszły rok to przede wszystkim dotacje na ratowanie lokalnych zabytków (79,83 mln zł), ale też na instytucje, obiekty kultury. Na projekty dotyczące dostępności do instytucji kultury do wykorzystania będzie w sumie 34,55 mln zł. W obu przypadkach po środki sięgać będą mogły samorządy, ich jednostki organizacyjne, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, a także parki narodowe i krajobrazowe.

 

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Na przyszły rok zaplanowane są dwa konkursy dotyczące rewitalizacji obszarów zdegradowanych i zmarginalizowanych (ponad 113 mln zł). Chodzi o pobudzenie aktywności środowisk lokalnych stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego.

 

Zamierzeniem jest też przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach. Rewitalizacja nie będzie więc oznaczać wybiórczych inwestycji, nastawionych jedynie na szybki efekt poprawy estetyki przestrzeni, skupionych tylko na działaniach remontowych czy modernizacyjnych. Musi w efekcie doprowadzić do zmian i gospodarczych, i społecznych. Aby uzyskać wsparcie na takie projekty, muszę one wpisywać się w aktualne programy rewitalizacji.

 

Wsparcie dla OSP

Na konkursy, które wzmocnią potencjał ochotniczych straży pożarnych, które potrzebują odpowiedniego sprzętu do walki z żywiołami, przeznaczonych będzie w przyszłym roku 6,29 mln zł.

 

ZIT – czyli inwestycje Warszawy i 39 okolicznych gmin

Projekty realizowane w 2016 r. w ramach ZIT, czyli Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych będą otrzymywały wsparcie zarówno w ramach konkursów, jak i pozakonkursowo. W sumie ZIT będzie miał do wykorzystania 450,4 mln zł. Poza naborami otrzyma 119 mln zł dofinansowania do zaplanowanych projektów dotyczących e-usług. Bez naboru odbywać się będzie również promocja gospodarcza MŚP z terenu objętego ZIT (prawie 5,67 mln zł).

 

Konkursy ogłoszone będą na przygotowanie terenów inwestycyjnych (21,3 mln zł) i na długo oczekiwane inwestycje związane z budową P&R oraz ścieżkami rowerowymi (251 mln zł).

 

Ułatwienia dla beneficjentów

Ułatwieniem w latach 2014–2020 jest nowy system informatyczny MEWA 2 – służy on do bezpośredniego przesyłania wniosków tylko w formie elektronicznej, co znacząco przyspiesza aplikowanie. Wysyłany wniosek musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP. Regulaminy oraz dokumentacje konkursowe są dostępne na stronie internetowej www.funduszedlamazowsza.eu .

  • infografika informująca o podziale środków unijnych na 2016 r. Fot. arch. UMWM
  • przedstawiciele samorządu informują dziennikarzy o podziale środków unijnych w 2016 r. Fot. arch. UMWM
  • uczestnicy konferencji poświęconej podziale środków RPO WM 2014-2020 Fot. arch. UMWM

Pliki do pobrania

Rozmiar: 911 kB, Liczba pobrań: 147
Rozmiar: 1371 kB, Liczba pobrań: 183
Rozmiar: 1028 kB, Liczba pobrań: 179
Rozmiar: 67 kB, Liczba pobrań: 513

Liczba wyświetleń: 1455

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.