Aktualności

VI Mazowieckie Forum Terytorialne

2015.12.08 10:40 , aktualizacja: 2015.12.08 11:08

Autor: opr.na podst.mat.MBPR w Warszawie, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Marszałek Adam Struzik otworzył spotkanie fot. Michał słaby
Przemawia Piotr Brzeski p.o. dyrektora Mazowieckiego Biura Palnowania Regionalnego w Warszawie fot.Agnieszka Stabińska

Wymiana wiedzy i doświadczeń między podmiotami zaangażowanymi w działania na rzecz rozwoju regionu to jedno z wielu zadań Mazowieckiego Forum Terytorialnego (MFT), które zebrało się po raz szósty 7 grudnia br. Spotkanie otworzył marszałek Adam Struzik.

 

MFT, gromadzące reprezentantów różnych dziedzin, umożliwia dyskusję strategiczną nad rozwojem województwa mazowieckiego i pełni rolę forum wymiany wiedzy, doświadczeń i informacji pomiędzy siecią partnerów wchodzących w skład zespołu. Regularne spotkania pozwalają na czynny udział różnych środowisk w pracach związanych z programowaniem polityki rozwoju Mazowsza.

Dzisiejsze posiedzenie poświęcono zagadnieniom związanym z rolą i miejscem obszarów funkcjonalnych w systemie planowania oraz regionalnemu systemowi innowacji i inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego. Podsumowano także działania Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego w 2015 r.

 

Podejście terytorialne

Zgodnie z Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, największe ośrodki miejskie na Mazowszu można podzielić na trzy grupy: ośrodek wojewódzki o znaczeniu ponadregionalnym – Warszawa, ośrodki o znaczeniu regionalnym: Radom i Płock, oraz miasta subregionalne, do których należą m.in. Siedlce, Ostrołęka i Ciechanów. Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zanalizowało zasięg oddziaływania tych miast na ich bezpośrednie otoczenie. Wyniki analiz są jedną z przesłanek do aktualizacji „Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego”. W obowiązującym dokumencie – przyjętym przez Sejmik Województwa Mazowieckiego 7 lipca 2014 r. – wyznaczono już pewne obszary funkcjonalne. Można je podzielić na grupy. Pierwsza dotyczy ośrodków osadniczych – Obszaru Metropolitalnego Warszawy i Płockiego Obszaru Funkcjonalnego. Drugą zdefiniowano jako obszary występowania szczególnego zjawiska – wokół Portu Lotniczego Warszawa-Modlin oraz Doliny Środkowej Wisły. Określono też miejsca problemowe – o najniższym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego i dostępie do dóbr i usług.

 

Innowacje

Unijna perspektywa finansowa 2014–2020 przyniosła nowe wyzwania dla administracji samorządowej, w tym m.in. wdrożenie koncepcji inteligentnej specjalizacji. Oznacza to skupienie wsparcia na wybranych obszarach, zapewniających możliwie najlepsze oddziaływanie na gospodarkę regionu. Hasła nie należy utożsamiać wyłącznie z wybranymi obszarami, branżami czy technologiami. Jest to przede wszystkim sposób postępowania – standard, według którego władze samorządowe budują system wspierania innowacyjności i konkurencyjności. Na takim całościowym podejściu opiera się „System innowacji i inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego”.

 

Monitoring rozwoju regionu

Zapisy „Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego  2010–2020:  Regiony, Miasta, Obszary wiejskie” (KSRR) zobligowały polskie regiony do utworzenia obserwatoriów regionalnych. Na Mazowszu taką rolę pełni Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Efekty analiz Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego są cenną informacją dla zarządu województwa m.in. przy decydowaniu o przyznaniu środków unijnych na dany projekt. To także nieoceniona pomoc dla samorządów lokalnych – powiatów i gmin w ich pracy.

Liczba wyświetleń: 859

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.