Aktualności

Wsparcie dla ponad 300 osób!

2016.07.07 15:15 , aktualizacja: 2016.07.08 11:52

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Wicemarszałek Wiesław Raboszuk i członek zarządu Elżbieta Lanc fot. Michał Słaby
  • Elżbieta Lanc podpisuje umowę fot. Michał Słaby
  • Beneficjent podpisuje umowę fot. Michał Słaby
  • Sygnotariusze umów fot. Michał Słaby

Kompleksowy program wsparcia obejmie ponad 300 osób z Warszawy, zagrożonych wykluczeniem społeczno-zawodowym. Skorzystają na tym osoby niewidome i słabowidzące, dzieci i młodzież, osoby o bardzo niskich kwalifikacjach zawodowych i rodzice.

 

Umowy ws. dofinansowania inicjatyw podpisali: wicemarszałek Wiesław Raboszuk, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz przedstawiciele m.st. Warszawy. Trzy projekty uzyskały łącznie 3,7 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.

 

 

– W tej perspektywie finansowej główny nacisk kładziemy na projekty społeczne, które bardzo często wymagają podjęcia dużo trudniejszych działań. Znacznie łatwiej jest wybudować szkołę, drogę czy obiekt sportowy, niż wspomagać rodziny wykluczone społecznie. Te projekty obliczone są na dłuższą perspektywę czasową, nie zawsze od razu przynoszą efekty i wymagają wsparcia nie tylko ze strony urzędników, ale i organizacji pozarządowych, organizacji społecznych. Mamy nadzieję, że te środki rzeczywiście pomogą rodzinom odnaleźć się w trudnej dla nich sytuacji i wyjść na prostą – podkreśliła członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.

 

– Oczywiście nie są to jedyne działania finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W przyszłości planujemy zorganizować m.in. konkursy na realizację projektów związanych ze zwalczaniem bezrobocia czy też wyjściem z niego oraz poszerzaniem wiedzy. Takie projekty z pewnością zainteresują osoby, które chcą zmienić pracę albo po prostu dostosować swoje umiejętności do tego, czym się zajmują – powiedział wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

 

– Dofinansowanie pozwoli zrealizować trzy projekty dla trzech różnych grup. Jedna to osoby z niepełnosprawnościami, w szczególności niewidome. Druga grupa to osoby zamieszkujące rejony rewitalizowane, czyli Pragę-Północ, Pragę-Południe oraz Targówek, a trzecia dotyczyć będzie mieszkańców pozostałych dzielnic – wyjaśniała zastępca dyrektora biura pomocy i projektów społecznych urzędu m.st. Warszawy Marta Jakubiak. – Będzie to analiza potrzeb i szkolenia – ale takie „szyte na miarę” – m.in. wsparcie w nauce dzieci i młodzieży, szkolenia czy  staże zawodowe. Co ważne – w każdym z projektów zawiązane jest partnerstwo z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, których rola jest nieoceniona, bo tak naprawdę to oni są najbliżej problemów mieszkańców, więc to oni również będą realizować planowane zadania.

 

Aktywna Warszawa

 

Osoby niewidome i słabowidzące należą do grupy szczególnie narażonej na ryzyko wykluczenia społeczno-zawodowego. Co więcej, sytuacja ta dotyka również ich bliskich. Dlatego samorząd Warszawy dzięki 1,1 mln zł unijnego dofinansowania zrealizuje projekt mający przeciwdziałać utracie samodzielności w życiu społecznym i zwiększeniu ich szans na zatrudnienie. Wsparcie obejmie 100 osób w wieku 16–65 lat z dysfunkcją wzroku w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz z ich rodzinami. Partnerami projektu są Polski Związek Niewidomych i Fundacja Szansa dla Niewidomych.

 

Podstawą efektywnego działania jest dokładna analiza potrzeb i kompleksowość pomocy. Dlatego punktem wyjścia będzie diagnoza sytuacji poszczególnych rodzin i określenie indywidualnych planów reintegracji społeczno-zawodowej. W ramach projektu zaplanowano różne formy wsparcia – pakiet doradczy i pomoc lekarzy specjalistów (np. psychologów), czy indywidualne treningi umiejętności życiowych. Uczestnicy wezmą udział w warsztatach dotyczących wykorzystania najnowszych technologii rekompensujących brak widzenia (tyfloinformatyka), a także otrzymają pomoc asystenta technologicznego w wyborze odpowiedniego sprzętu. W zwiększaniu szans na zatrudnienie pomoże diagnoza predyspozycji społeczno-zawodowych, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i zakładania własnej działalności, kursy i staże zawodowe. Część działań obejmie rodziny osób niewidomych i słabowidzących, np. warsztaty i poradnictwo rodzinne.

 

LSW – dobry start, wspólna przyszłość

 

Ponad 1,2 mln zł z RPO WM pomoże w realizacji działań skierowanych do 110 osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkających na terenach objętych programem rewitalizacji, czyli Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targówka. W inicjatywę zaangażowały się: Stowarzyszenie Monopol Warszawski, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy „Q Zmianom”, Stowarzyszenie Mierz Wysoko, Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS i Stowarzyszenie dla Rodzin.

 

Podstawą podejmowanych działań będzie diagnoza sytuacji uczestników projektu i określenie indywidualnego planu reintegracji społeczno-zawodowej. Rodziny uzyskają kompleksowe wsparcie obejmujące rozwój kompetencji społecznych, opiekuńczo-wychowawczych (warsztaty i zajęcia integrujące, coaching), wsparcie pedagogiczno-rozwojowe dla dzieci w wieku 7–12 lat (warsztaty i pomoc indywidualna). Młodzież w wieku 13–17 lat oraz osoby dorosłe objęte zostaną działaniami edukacyjnymi, np. dotyczącymi gospodarowania budżetem domowym. Osoby bezrobotne otrzymają natomiast możliwość ukończenia szkoleń zawodowych i zdobycia doświadczenia podczas staży.

 

SOS Rodzina

 

Kolejny projekt m.st. Warszawy dotyczy kompleksowego wsparcia co najmniej 40 rodzin wieloproblemowych, ubogich, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z piętnastu dzielnic. Chodzi o zwiększenie kompetencji edukacyjnych, społecznych, zawodowych i opiekuńczo-wychowawczych 120 osób w wieku 7–65 lat. I w tym przypadku mamy do czynienia ze współpracą instytucji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Partnerami projektu są bowiem: Powiślańska Fundacja Społeczna, Fundacja Wspierania Rodzin „Korale”, Stowarzyszenie ASLAN, Stowarzyszenie Od-Do, Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS i Fundacja Miejsce Kreatywne.

 

Wsparcie dla rodzin obejmie działania wzmacniające pozytywne role rodzicielskie, pracę z asystentem rodziny czy poradnictwo (prawno-finansowe, psychologiczne, trening kompetencji). Projekt zakłada organizację zajęć ogólnorozwojowych, animacji i warsztatów integracyjnych dla dzieci i młodzieży. Działania te mają zminimalizować ryzyko wykluczenia społecznego, zwłaszcza w efekcie dziedziczenia tego statusu. Osoby bezrobotne o bardzo niskich kwalifikacjach oraz młodzież pozostająca poza systemem zatrudnienia i kształcenia zachęcane będą do podjęcia edukacji lub jej kontynuacji. Staże i szkolenia ułatwią natomiast wejście na rynek pracy. W realizacji projektu pomoże 1,3 mln zł unijnego dofinansowania.

 

O RPO WM 2014–2020

Mazowsze zagwarantowane ma ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020, skierowanego głównie do biznesu, administracjisektora naukowego. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości projektu. Na 2016 r. zaplanowano ponad 50 konkursów na przeszło 2,5 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach skierowanych do przedsiębiorców dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

 

Liczba wyświetleń: 395

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.