Aktualności

Sejmik zwiększa dochody

2017.07.11 15:35 , aktualizacja: 2017.07.12 10:00

Autor: Justyna Michniewicz (KS), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

  • Radni stoją Radni minutą ciszy uczcili...
  • radny siedzi za stołem przewodniczącego Ludwik Rakowski,...
  • Widok na salę obrad - radni siedzą przy stołach w tle mównica Przemawia członek zarządu...
  • radny siedzi za stołem przewodniczącego obrad Wiceprzewodniczący sejmiku...
  • radni siedzą przy stole w tle mównica i 3 flagi UE, Polski i województwa Głos zabiera Marek...
  • radny stoi przy mównicy Głos zabiera radny Adam...

Radni województwa zdecydowali o zwiększeniu dochodów budżetowych o ponad 288 mln zł. Uchwalili m.in. trzy stanowiska, stypendia artystyczne, konkurs „Edukreator na Mazowszu” oraz nadali dwie Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Mazowsza”. Minutą ciszy natomiast uczcili Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Budżet 2017

Plan dochodów budżetowych na 2017 r. zwiększy się o blisko 288,6 mln zł. Spowodowane jest to wzrostem wpływów z podatku od osób prawnych CIT. Zarząd szacuje, że do kasy województwa z tego tytułu wpłynie dodatkowe 307 mln zł. Zdecydowano zatem o zwiększeniu wydatków o prawie 173 mln zł. Dodatkowe środki finansowe trafią na drogi wojewódzkie (38 mln zł), do mazowieckich szpitali (52,7 mln zł), teatrów (ponad 2 mln zł), centrów kultury i sztuki (blisko 1,7 mln zł), zespołu „Mazowsze” (prawie 2,5 mln zł) i muzeów (blisko 6,5 mln zł). Więcej w informacji "Ponad 70 mln na mazowieckie inwestycje" .

 

W związku ze wzrostem dochodów, planowany do zaciągnięcia w latach 2017–2019 kredyt w wysokości 300 mln zł został przesunięty na 2018 i 2019 r. Radni zmienili również uchwałę dotyczącą „Programu postępowania ostrożnościowego województwa mazowieckiego”. Zrezygnowano w nim z ograniczeń nałożonych na niektóre grupy wydatków (wynikających z konieczności utrzymania odpowiedniej dyscypliny finansowej).

 

Stanowiska sejmiku

Sejmik przyjął stanowisko, w którym „wyraża zdecydowany sprzeciw wobec planowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmiany przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zmierzającej ku centralizacji systemu publicznych służb zatrudnienia. (…) Centralizacja urzędów pracy pozbawi samorządy możliwości kreowania polityki regionalnej w jej bardzo istotnym aspekcie, jakim jest polityka rynku pracy. Prowadzenie polityki gospodarczej czy edukacyjnej w regionie wymaga jednoczesnych działań w obszarze kapitału ludzkiego i społecznego, są to bowiem czynniki w istotny sposób warunkujące rozwój wewnętrzny.”

 

W kolejnym stanowisku radni sprzeciwili się zmianom wprowadzonym w nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Za niezgodne z konstytucją uważają zapisy poszerzające, czyli „kryteria kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i jednostek organizacyjnych o kryterium gospodarności. Nadanie takiego uprawnienia regionalnym izbom obrachunkowym, bezpośrednio ingerującego w sposób realizacji zadań własnych samorządów jest wprost sprzeczne z konstytucyjną zasadą decentralizacji władzy publicznej oraz w sposób ewidentny narusza (…)przepis stanowiący o tym, że działalność samorządu terytorialnego podlega nadzorowi z punktu widzenia legalności (zgodności z prawem).”

 

Sejmik wyraził również zaniepokojenie i sprzeciw wobec „planowanej decyzji Ministerstwa Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej (…) polegającej na redukcji tzw. rekompensat wodno-środowiskowych dla rybactwa stawowego. (…) Zaprzestanie remontów niezbędnej infrastruktury spowoduje degradację cennych przyrodniczo siedlisk, co wpłynie destrukcyjnie na liczbę występujących bardzo cennych, chronionych gatunków zwierząt i roślin”. Gospodarstwa, które utrzymają się na rynku, będą musiały przejść na wysokointensywny sposób produkcji, a to nie będzie już proekologiczne.

 

Zasłużeni dla Mazowsza

Sejmik nadał Odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza” Krzysztofowi Karosowi, prezesowi Zarządu Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., doceniając jego działania na rzecz znacznego rozwoju systemu transportowego i tramwajowego m.st. Warszawy.

Odznaczył również Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, która od 15 lat reprezentuje i chroni interesy zawodowe swoich pracowników oraz sprawuje nadzór nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu.

 

Stypendia artystyczne

Realizując zapisy strategii rozwoju kultury w województwie mazowieckim, radni uchwalili stypendium wojewódzkie dla studentów uczelni artystycznych, zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami. Wsparcie finansowe przewidziane będzie dla osób zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego, uzyskujących średnią ocen z poprzedzającego roku akademickiego co najmniej 4,0. W tym roku na ten cel zarząd planuje przeznaczyć 63 tys. zł.

 

„Edukreator na Mazowszu”

Kolejnym projektem zapisanym w strategii kultury jest konkurs „Edukreator na Mazowszu”. Jego zadaniem będzie wspieranie działań pedagogicznych, sprzyjających rozwojowi twórczego myślenia wśród młodych ludzi, szczególnie połączenie edukacji kreatywnej z elementami kulturotwórczymi, upowszechnianiem dziedzictwa narodowego i ochroną kultury. Konkurs skierowany jest do nauczycieli oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 

Inne decyzje sejmiku

Radni nadali nowe statuty Państwowemu Zespołowi Ludowemu Pieśni i Tańca „Mazowsze” oraz Teatrowi Polskiemu w Warszawie w związku z podpisaniem umowy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wspólnym prowadzeniu tych instytucji. Przyjęli „Ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o sytuację społeczną i demograficzną województwa mazowieckiego za 2016 rok”. Utworzyli też szkoły podstawowe specjalne w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Dziarnie. Nadali również statut Wojewódzkiemu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie i Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Płocku. Zmienili nazwę ostrołęckiego szpitala na Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego i nadali mu nowy statut. Wprowadził także zmiany do statutu Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Liczba wyświetleń: 735

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.