Aktualności

Perspektywa finansowa 2014–2020 nabiera tempa

2017.11.23 15:30 , aktualizacja: 2017.11.24 13:49

Autor: oprac. na podst. mat. Biura Prasowego, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

 • śniadanie prasowe z udziałem dziennikarzy lokalnych mediów, przedstawicieli zarządu województwa i Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Spotkanie z dziennikarzami...
 • Marcina Wajdy – dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w UMWM Marcin Wajda, dyrektor...
 • przy stole siedzą wicemarszałek Wiesław Raboszuk i Elżbieta Szymanik – zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych ds. Europejskiego Funduszu Społecznego Wicemarszałek Wiesław...
 • na pytania dziennikarzy odpowiada Grzegorz Świętorecki, zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Grzegorz Świętorecki,...
 • Podsumowanie naborów - wartości liczbowe, grafika Bilans naborów w liczbach

Ponad 6,4 tys. złożonych wniosków, z czego blisko 2000 zatwierdzonych do dofinansowania. Łączna wartość wybranych projektów – 6,5 mld zł. Przed nami kolejny rok i nowe konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.

 

– W tej perspektywie finansowej do rozdysponowania mamy nieco ponad 8 mld zł, z czego już ponad 2,9 mld zł trafiło do beneficjentów. Kolejne umowy są przygotowywane. Na ogłoszone dotychczas nabory wpłynęło ponad 6,4 tys. wniosków. 148 projektów z Mazowsza zostało już zakończonych. Nasi beneficjenci to nie tylko samorządy lokalne, ale także przedsiębiorcy zarówno Ci w skali makro, jak i mikro. Przed nami kolejne nabory – podsumowuje wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

 

W co inwestujemy na Mazowszu?

Prym wiodą projekty innowacyjne, angażujące biznes w prace badawczo-rozwojowe, wykorzystujące nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w administracji. Inwestujemy w sektor ochrony zdrowia i kultury, wzmacniamy przedsiębiorczość oraz wspieramy efektywność energetyczną. W trybie pozakonkursowym, sukcesywnie realizowane są także inwestycje z obszaru budowy i przebudowy dróg wojewódzkich, nowych linii kolejowych oraz zakupu i modernizacji taboru kolejowego.

 

Bilans naborów

Do końca października br. ogłoszono w sumie 131 naborów. W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 61 w trybie konkursowym i 5 pozakonkursowych, natomiast w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 55 w trybie konkursowym i 10 pozakonkursowych. Siedem konkursów jest w trakcie. Do końca roku ruszy jeszcze 6. W efekcie dotychczas ogłoszonych konkursów podpisano ponad 1,7 tys. umów.

 

Przykład Warszawy

Tylko w stolicy zatwierdzonych do dofinansowania zostało 591 wniosków, w których beneficjenci ubiegają się o ponad 832 mln zł z UE. Podpisano 409 umów – do wnioskodawców trafiło przeszło 590 mln zł. Z subregionu warszawsko-zachodniego zatwierdzono 343 wniosków na kwotę dofinansowania 596 mln zł, a z warszawsko-wschodniego 324 wniosków na kwotę dofinansowania 597 mln zł. W sumie z tych dwóch subregionów podpisano 555 umów z beneficjentami na łączną kwotę dofinansowania około 869 mln zł.

 

W przyszłym roku Mazowsze rozdzieli blisko pół miliarda złotych z UE (ponad 495 mln zł).

Nabory dotyczyć będą:

 • sfery badawczo-rozwojowej – 4 konkursy na kwotę ponad 96 mln zł (małe projekty badawcze, tworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, poszukiwanie nisz rozwojowych oraz innowacyjnych),
 • wzrostu e-potencjału Mazowsza – 2 konkursy na kwotę ponad 25 mln zł (informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury, służby zdrowia na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonowania),
 • rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości – 2 konkursy na kwotę ponad 17,2 mln zł (wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw poprzez udzielanie bonów na doradztwo oraz internacjonalizacji przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług),
 • gospodarki niskoemisyjnej – 4 konkursy na kwotę ponad 49,5 mln zł (budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji, termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz wymiany urządzeń grzewczych; duży nacisk będzie położony na działania wpływające na obniżenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery),
 • rynku pracy – 1 konkurs na kwotę ponad 19,4 mln zł (tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3, w formie żłobków, klubów dziecięcych lub opiekuna dziennego),
 • przeciwdziałaniu wykluczenia społecznego i walki z ubóstwem – 6 konkursów na kwotę ponad 146,5 mln zł (integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy, wykluczonych społecznie, wsparcie rodzin wielodzietnych, ubogich, rozwój środowiskowych usług społecznych na rzecz integracji osób niesamodzielnych i starszych, deinstytucjonalizacja opieki nad osobami zależnymi),
 • edukacji – 5 konkursów na kwotę blisko 140 mln zł (kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej, doskonalenia zawodowego, doradztwa edukacyjno-zawodowego).

 

Liczba wyświetleń: 486

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.