Aktualności

Sejmik o transporcie

2018.04.24 15:20

Autor: Justyna Michniewicz (KS), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Siedzi za stołem prezydialnym Przewodniczący Sejmiku...
  • Sejsa sejmiku Radni województwa...
  • Przemawnia z mównicy Marszałek Adam Struzik,...
  • Trzech mężczyzn Radni Prawicy...
  • Na pierwszym planie wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska Radni Polskiego Stronnictwa...
  • Stoi przy mównicy Prezydent Płocka Andrzej...
  • Grupa radnych przy stole Radni Prawa i...
  • Widok na salę posiedzeń Sesja Sejmiku Województwa...
  • Na pierwszym planie radni przy stołach Przy mównicy przemawia...

Obrady zdominowały tematy związane z szeroko rozumianym transportem. Ponadto sejmik uchwalił program ochrony środowiska przed hałasem i zgodzili się na podział środków finansowych z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw.

 

Impas w Modlinie

Przeciągający się konflikt między udziałowcami Portu Lotniczego Warszawa-Modlin spowodował przyjęcie przez radnych stanowiska dotyczącego poparcia jego dalszego rozwoju.

– Blokowanie planowanych przez spółkę inwestycji przez wspólnika Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” jest działaniem zupełnie niezrozumiałym, w szczególności w sytuacji, gdy dokumenty strategiczne przyjęte przez wszystkich wspólników przewidują rozbudowę terminala. Działania te mogą doprowadzić do utraty bądź konieczności zwrotu przez Polskę setek milionów złotych uzyskanych z Unii Europejskiej ze względu na niedotrzymanie zasady trwałości projektów unijnych, bądź brak możliwości ich realizacji – twierdzą radni.

 

 

Sejmik przyjął stanowisko, że konieczne jest przyspieszenie prac nad realizacją budowy drogi S10 na terenie województwa mazowieckiego, zlokalizowanej jak najbliżej Płocka. Miasto jest „białą plamą” na mapie połączeń komunikacyjnych kraju, oddalone od głównych korytarzy transportowych i nie posiada z nimi dogodnych połączeń. Trzeba mu zapewnić dostępność do głównych arterii transportowych i powiązań zewnętrznych, przede wszystkim z Warszawą i północno-zachodnią częścią Polski. O podjęcie stanowiska apelował podczas sesji prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

 

Co z PKS-ami?

Zaniepokojenie radnych wzbudziła informacja o likwidacji niektórych PKS-ów na Mazowszu.

 

O planach zakończenia działalności transportowej PKS w Ciechanowie, Ostrołęce i Mińsku Mazowieckim pisaliśmy w marcu

 

Radni domagają się przyspieszenia prac nad zmianą ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, między innymi w kwestii finansowania publicznego transportu drogowego.

 

Jak zniwelować hałas drogowy?

Mieszkanie przy ruchliwej drodze bywa uciążliwe dla wielu mieszkańców Mazowsza. Aby ograniczyć te niedogodności, sejmik przyjął uchwałę w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, tj. obszarów dróg wojewódzkich zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne. Program zawiera analizę aktualnego stanu klimatu akustycznego, przeprowadzoną na podstawie map akustycznych, wykonanych w 2016 r. przez zarządcę dróg. Na ich podstawie zidentyfikowano obszary szczególnie narażone na oddziaływanie poszczególnych źródeł hałasu. To 67 fragmentów 33 dróg wojewódzkich w 19 powiatach. Ich łączna długość to 339 km. Program wyznacza ponadto kierunki działań, których celem jest zmniejszenie hałasu,  np.: wyprowadzenie ruchu samochodowego poza tereny ścisłej zabudowy poprzez budowę lub modernizację dróg, ograniczenie prędkości, uspokojenie ruchu, remonty nawierzchni drogowych. Pomocne są również działania wspomagające: kształtowanie planowania przestrzennego, edukacja ekologiczna oraz przestrzeganie ograniczeń prędkości. Program zrealizowany będzie do końca 2022 r.

 

Stypendia dla uzdolnionych uczniów

Sejmik przyjął regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych klas VII i VIII szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów ogólnokształcących w roku szkolnym 2018/2019. Zgodnie z tym dokumentem, przyznanych zostanie nie więcej niż 476 stypendiów w wysokości 380 zł miesięcznie. Nie mniej niż 70 proc. stypendystów stanowić będą uczniowie mieszkający na terenach wiejskich. Nabór planowany jest na przełomie czerwca i lipca.

 

Mazowsze dla sołectw

Radni zaakceptowali listę beneficjentów „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018”. Pomoc finansową na siłownie plenerowe, place zabaw, utrzymanie zieleni,  budowę i modernizację obiektów sportowych czy różnego rodzaju zakupy otrzyma 251 gmin (na 279 uprawnionych). Zrealizują one w sumie 492 zadania na kwotę blisko 13 mln zł. Dofinansowanie ze strony samorządu Mazowsza wyniesie prawie 4,8 mln zł.

 

Inne decyzje sejmiku

Sejmik przyjął zmiany w budżecie na 2018 r. oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Przekazał dwie skargi na uchwałę dotyczącą podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Liczba wyświetleń: 530

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.