Aktualności

O kierunkach rozwoju Mazowsza

2018.07.06 12:00 , aktualizacja: 2018.07.10 11:02

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

 • Przemawia Marszałek Adam Struzik Konferencja w Żyrardowie...
 • Od prawej Marcin Wajda, dyrektor departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Agnieszka Ajdyn, z-ca dyrektor Urzędu Statystycznego i Wojciech Jasiński, prezydent Żyrardowa Od prawej Marcin Wajda...
 • Radny Mirosław Adam Orliński wśród widowni W konferencji w Żyrardowie...
 • Stół prezydialny Konferencja w Warszawie
 • Widok ogólny na salę Uczestnicy spotkania w...
 • Członek zarządu Elżbieta Lanc i marszałek Adam Struzik Konferencja w Ostrołęce,...
 • Stojący po lewej stronie kadru marszałek przemawia do siedzących uczestników Marszałek Adam Struzik...
 • Uczestnicy siedzą przy stołach ustawionych w podkowę, po lewej stronie kamera tv Stół prezydialny podczas...
 • Siedzi za stołem prezydialnym Dyrektor MBPR dr Elżbieta...
 • Przemawia marszałek Adam Struzik Konferencja w Ciechanowie,...
 • Stół prezydialny W Ciechanowie odbyła się...
 • Marszałęk Adam Struzik na tle planszy z prezentacją Inauguracja cyklu debat...
 • Sala konferencyjna, w tle ekrtan z prezentacją Konferencja w Radomiu, fot....
 • Uczestnicy siedzący w sali konferencyjnej Konferencja inaugurująca...
 • Widok ogólny na salę Uczestnicy konferencji w...
 • Mężczyźni siedzą za stołem prezydialnym Konferencja w Płocku. Od...
 • Widok na salę Uczestnicy konferencji w...
 • Gości wita Dziekam Wydziału Geodezji PW prof. dr hab. Alina Maciejewska Rozpoczęcie spotkania w...
 • Marszałek stoi przy mównicy Przemówienie marszałka...

Rozpoczął się cykl organizowanych przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie debat, mających pomóc w wypracowaniu optymalnych kierunków rozwoju dla całego województwa.

 

Spójne działania

– Mamy jasną wizję rozwoju Mazowsza, ale chcielibyśmy o niej porozmawiać. Porozmawiać o tych 20 latach, które mijają, ale również o tym, co przez najbliższe 5, 10 lat musimy zrobić w poszczególnych subregionach Mazowsza, aby w dalszym ciągu utrzymać dynamiczny rozwój gospodarczy regionu, rozwiązywać problemy społeczne oraz dbać o to, aby zapewnić naszej całej mazowieckiej wspólnocie godne warunki życia podkreśla marszałek Adam Struzik.

Dzięki środkom z budżetu województwa mazowieckiego oraz wsparciu unijnemu Mazowsze przeszło ogromne zmiany, które widoczne są w każdej gminie i miejscowości. Ich efektem są zmodernizowane drogi wojewódzkie, wyremontowane i wyposażone placówki zdrowotne i kulturalne, a także nowoczesne obiekty sportowe i place zabaw. Na wsparcie z budżetu samorządu województwa mazowieckiego liczyć mogły również samorządy powiatów – ponad 100 mln zł przeznaczono w tym roku na budowę i przebudowę dróg powiatowych. Zarząd województwa mazowieckiego od lat wspiera również samorządy lokalne w budowie i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. To ważne inwestycje nie tylko dla rolników, którzy mają łatwiejszy dojazd do swoich pól i gospodarstw rolnych, ale także dla wszystkich mieszkańców terenów, które zostały objęte dofinansowaniem. Gminy mogły także pozyskać środki w ramach pilotażowego programu samorządu województwa Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018. Duże wsparcie finansowe otrzymały również jednostki OSP.

 

Na początek Radom

Konferencję inaugurującą cykl spotkań zorganizowano w Radomiu. Ten subregion także w ciągu ostatnich lat zmienił się nie do poznania.

– Patrząc na dotychczasowy postęp realizowania RPO WM 2014–2020, widzimy wyraźnie, że subregion radomski bardzo aktywnie ubiegał się o fundusze unijne. Beneficjenci z tej części Mazowsza złożyli najwięcej wniosków. Na uznanie zasługuje nie tylko ich aktywność, ale też ostateczna wartość dofinansowania, którą udało im się dotychczas pozyskać – podpisano już 345 umów. Najlepiej poradzili sobie przedsiębiorcy sięgający po środki na innowacje w MŚP. Co ważne z punktu widzenia tej części Mazowsza, największe w całym regionie wsparcie na projekty aktywizujące zawodowo mieszkańców osiągnęli właśnie beneficjenci z subregionu radomskiego. Obie dziedziny są ważne, bo pozwalają niwelować bezrobocie, a także rozwijać jakościowo gospodarkę południowego Mazowsza – tłumaczy dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich urzędu marszałkowskiego Marcin Wajda.

 

Pora na Płock...

Kolejna konferencja z cyklu odbyła się w Płocku. Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich urzędu marszałkowskiego Marcin Wajda zauważył, że także ten subregion znakomicie poradził sobie w sięganiu po unijne środki.

– Beneficjenci z tej części Mazowsza najlepiej poradzili sobie w sięganiu po fundusze na infrastrukturę drogową i redukcję zanieczyszczeń powietrza. Warto też podkreślić ich dużą aktywność w projektach poprawiających rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz aktywizujących zawodowo mieszkańców. Projekty drogowe i komunikacyjne są częścią płockiego RIT-u. Do tej pory beneficjenci z subregionu płockiego podpisali już 180 umów – podkreślił dyrektor Marcin Wajda.

... i Siedlce

O kierunkach rozwoju dyskutowano także w Siedlcach. O tym, jak dużo zmieniło się w tym subregionie mówiła wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

 

– Przez ostatnie dwie dekady subregion siedlecki zmienił się diametralnie. Dobre drogi, połączenie kolejowe, inwestycje w placówkach zdrowia czy nowe obiekty sportowe to tylko część przedsięwzięć, które udało się zrealizować. To bardzo cieszy, ale mamy jeszcze wiele ambitnych planów na najbliższe lata. Chcemy je przedyskutować w szerokim gronie – podkreśłiła wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

 

Czas na Ciechanów

W ramach obecnej perspektywy finansowej RPO WM 2014–2020, beneficjenci z subregionu ciechanowskiego złożyli 462 wnioski, a zatwierdzonych do dofinansowania zostało 235 projektów. Podpisanych zostało już 218 umów. Do największych projektów należą m.in. inwestycje drogowe – m.in. rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541, budowa drogowo-kolejowego węzła przesiadkowego w Ciechanowie z przebudową ul. Sienkiewicza i rozbudową sieci dróg dla rowerów, przebudowa dwóch dróg gminnych w Ciechanowie (stworzenie ścieżek rowerowych) wspierający transport multimodalny i ograniczenie niskiej emisji. Ważną społecznie inwestycją jest rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych części obszaru dzielnicy „Bloki" oraz ożywienie zmarginalizowanego obszaru pasażu im. Marii Konopnickiej w centrum miasta. Środki unijne pozwolą też zadbać o dziedzictwo kulturowe tej części Mazowsza – np. na rewaloryzację zabytkowej kamienicy i wieży ciśnień w Ciechanowie czy renowację krypt grobowych w kościele i zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Opinogórze. Ponad zinformatyzowane według najnowszych standardów będa szpital wojewódzki w Ciechanowie i szpital w Mławie.

 

Ostrołęka

 

Do tej pory w ramach obecnej perspektywy finansowej beneficjenci z subregionu ostrołęckiego złożyli 538 wniosków, a zatwierdzone do dofinansowania zostały 243 projekty. Podpisane zostały już 224 umowy. Do największych projektów należą m.in. inwestycje drogowe, a wśród nich przebudowa ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego w Ostrołęce (część drogi wojewódzkiej nr 627), budowa układu drogowo-infrastrukturalnego terenów inwestycyjnych PSG Chorzele, budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa. Do tego typu inwestycji dochodzą budowa ścieżek rowerowych w Ostrowi Mazowieckiej i zrównoważony rozwój mobilności miejskiej w Ostrołęce. Duże dotacje uzyskano na ochronę zdrowia – Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce będzie miał innowacyjny system dystrybucji leków i e-usługi oraz rehabilitację kardiologiczną, a SPZZOZ w Wyszkowie zainwestuje w infrastrukturę służącą diagnozowaniu i leczeniu chorób kardiologicznych oraz onkologicznych. Ważnym projektem jest też stworzenie Edukacyjnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Zdziwóju Nowym i Zdziwóju Starym. W przasnyskim starostwie powstanie też Centrum Aktywizacji Biznesu (ponad 6,1 mln zł). Z kolei Maków Mazowiecki uzyskał dotację na rewitalizację centrum starego miasta i odrestaurowanie zabytkowego budynku modlitewnego Bet-Hamidrasz z 1873 r.

 

Na koniec Warszawa

Tylko do tej pory w ramach obecnej perspektywy finansowej RPO WM 2014–2020, beneficjenci z Warszawy złożyli 1146 wniosków, w których ubiegają się o 1,7 mld zł z UE. Zatwierdzonych do dofinansowania zostało 641 projektów, a podpisano już 565 umów.

Ogólnie działania, w których dominują wnioskodawcy z Warszawy to przede wszystkim wsparcie na działalność badawczo-rozwojową, internacjonalizację MŚP oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego. Duże dofinansowanie uzyskały różnego typu uczelnie i instytucje naukowe – w tym m.in. Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT), Warszawski Uniwersytet Medyczny, SGGW  czy Instytut Matki i Dziecka. WArszawa inwestowała również w infrastrukturę – wśród największych projektów są m.in. prowadzony przez stołeczny ratusz projekt rozwoju sieci tras rowerowych Warszawy oray budowa budowę parkingów „Parkuj i Jedź”.

 

Zagospodarowanie przestrzenne województwa

Podczas konferencji subregionalnych rozmawiano o polityce rozwoju województwa prowadzonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz przyszłości Mazowsza także w kontekście zmiany „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego”. Problematykę omówiła dr Elżbieta Kozubek, dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie. Przedstawiła m.in. uwarunkowania prawne dokumentu i wyznaczone w nim obszary funkcjonalne, przedstawiła przebieg prac nad planem, jego strukturę oraz wybrane elementy.

 

– Przesłanką do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego jest oprócz nowych, znaczących regulacji prawnych, potrzeba aktualizacji kierunków polityki przestrzennej województwa pod kątem nowych zadań i wyzwań rozwojowych, przed którymi stoi Samorząd Województwa Mazowieckiego – zaznaczyła dr Elżbieta Kozubek.

 

O kierunkach rozwoju także w Żyrardowie

Od pierwszego stycznia funkcjonuje nowy podział na NUTS 3. Wśród subregionów pojawił się zupełnie nowy subregion żyrardowski w skład, którego weszły trzy powiaty: sochaczewski, grójecki i żyrardowski. W sumie trafiło już do nich blisko 363 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego oraz przeszło 650 mln zł z UE. Wsparcie unijne pochodziło z programów ZPORR 2004–2006, RPO WM 2007–2013, PROW 2007–2013, a także RPO WM 2014–2020 i PROW 2014–2020.

– 20 lat samorządu województwa to czas, w którym Mazowsze bardzo się rozwinęło. Zmiany nie ominęły również powiatów sochaczewskiego, żyrardowskiego i grójeckiego. Jako przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Mazowieckiego i jako radny wielokrotnie głosowałem za przekazywaniem kolejnych środków z budżetu Mazowsza na tę jego część. Cieszę się, że tylko w tym roku udało się wesprzeć kwotą przeszło 48 mln zł projekty strażaków, samorządowców, sołtysów oraz inwestycje drogowe z tego terenu – zaznacza radny Mirosław Adam Orliński.

Liczba wyświetleń: 2355

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.