Aktualności

Styczniowe posiedzenie Sejmiku

2019.01.23 10:10 , aktualizacja: 2019.01.23 15:55

Autor: Justyna Michniewicz (KS), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

 • Przy mównicy przemawia Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska Członek Zarządu Województwa...
 • Przy mówicy przemawia Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik Marszałek Województwa...
 • Przy stole przemawia Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ludwik Rakowski. Na stole leżą dokumenty Przewodniczący Sejmiku...
 • Przemawia przy mównicy Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Mirosław Augustyniak Przewodniczący Komisji...
 • Widok na salę. Wszyscy radni stoją Sejmik Województwa...
 • Czarno-białe Zdjęcie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza udekorowane kirem Zdjęcie prezydenta Gdańska...
 • Radni Klubu Koalicji Obywatelskiej. W tle przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ludwik Rakowski Radni Klubu Koalicji...
 • Radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości Radni Klubu Prawa i...
 • Radni Klubu Koalicji Obywatelskiej Radni Klubu Koalicji...
 • Radni Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego Radni Klubu Polskiego...
 • Radni Klubu Prawa i...
 • Radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości Radni Klubu Prawa i...
 • Radni Klubu Koalicji Obywatelskiej Radni Klubu Koalicji...

Na styczniowej sesji sejmik, oprócz uchwalenia PGO dla województwa mazowieckiego 2024, udzielił m.in. 98 porc. bonifikaty na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zajął się też nowelizacją budżetu województwa na rok 2019.

 

W hołdzie prezydentowi

Zanim radni przystąpili do realizacji porządku obrad, Sejmik Województwa Mazowieckiego uczcił minutą ciszy zmarłego tragicznie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Podczas obrad wystawiony był wizerunek Pawła Adamowicza udekorowany kirem.

 

Plan gospodarki odpadami

W 2030 roku szacuje się, że na Mazowszu powstanie w sumie ponad 2 mln ton odpadów (2016 – 1,8 mln ton). Zagospodarowanie takiego strumienia śmieci i jego recykling wymaga odpowiedniego planowania i inwestowania. Na Mazowszu sprawy te zostały uregulowane przez dwa dokumenty, przyjęte przez sejmik: „Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024” oraz uchwałę wykonawczą do planu, która jest aktem prawa miejscowego. Dokument ten zakłada podział województwa na 3 regiony gospodarki odpadami komunalnymi i 2 międzywojewódzkie. Wymieniono w nim instalacje funkcjonujące oraz planowane do budowy, rozbudowy lub modernizacji. Oprócz regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, zagwarantowano instalacje przewidziane do zastępczej obsługi tych regionów, w przypadku, gdy znajdująca się w nich instalacja uległaby awarii lub nie mogłaby przyjmować odpadów z innych przyczyn. W porównaniu do poprzedniego planu, zwiększono w poszczególnych regionach liczbę dostępnych instalacji do przetwarzania odpadów, co umożliwi bezpieczne ich zagospodarowanie. Przewidziano też m.in. utworzenie nowych instalacji do zagospodarowania odpadów zielonych i bioodpadów.

 

Określono też w planie cele do osiągnięcia:

 • recykling odpadów komunalnych - 60 proc. w 2025 r., 65 proc. w 2030 r.,
 • zmniejszenie udziału zmieszanych odpadów komunalnych w całym strumieniu zbieranych odpadów,
 • redukcja składowania odpadów komunalnych do maks. 10 proc. w 2030 r.,
 • przekształcenie instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania w instalacje do doczyszczania odpadów selektywnie zebranych oraz przetwarzania odpadów zielonych i bioodpadów,
 • do 2020 r. ograniczenie do 30 proc. masy odpadów komunalnych i odpadów pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych poddawanych termicznemu przekształceniu.

Dodatkowo do planu dołączono: plan inwestycyjny, program zapobiegania powstawaniu odpadów, program usuwania wyrobów zawierających azbest, prognozę oddziaływania na środowisko planu gospodarki odpadami.

 

Bonifikata

Sejmik zgodził się na udzielenie 98 proc. bonifikaty od opłaty jednorazowej, związanej z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Szacunkowy dochód Samorządu Województwa Mazowieckiego z tego tytułu, pomniejszony o 98 proc. bonifikatę, wynieść może 108 tys. zł – w sytuacji, gdy wszystkie osoby uprawnione do otrzymania bonifikaty dokonają jednorazowej opłaty przekształceniowej w pierwszym roku od dnia przekształcenia.

 

Wierzba za 100-lecie niepodległości

Z okazji obchodów 100-lecia niepodległości Polski, w 2019 r. w ramach konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” przyznane zostaną nagrody w kategorii „Niepodległa”. Rok 2018 obfitował w wiele ciekawych wydarzeń związanych z tym jubileuszem. Samorząd Województwa Mazowieckiego chce w sposób szczególny nagrodzić placówki muzealne, które publikowały wydawnictwa, organizowały koncerty, wystawy, konferencje i inne wydarzenia, nawiązujące do tak ważnej dla naszego kraju rocznicy. Radni wprowadzili w związku z tym zmiany w regulaminie konkursu.

 

Zasłużony dla Mazowsza

Sejmik nadał Odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza” Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku. Jest to pierwsza w historii miasta samodzielna uczelnia państwowa, powstała na bazie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych i Kolegium Nauczycielskiego.

 

Nowelizacja budżetu

Radni znowelizowali budżet województwa na 2019 r. Zmiany polegają głównie na likwidacji rezerwy celowej w wysokości 15,3 mln zł, która przeznaczona zostanie na inwestycje m.in. w:

 • Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie (7,9 mln zł) – przebudowa Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Stacji Dializ i Zakładu Patomorfologii oraz zakup wyposażenia i sprzętu medycznego;
 • Szpitalu psychiatrycznym im. Barbary Bożym w Radomiu (1,5 mln zł) – modernizacja pawilonu szpitalnego nr 5;
 • Państwowym Muzeum Archeologicznym (1 mln zł) – budowa i wyposażenie pawilonu magazynowego nr 3 w ośrodku magazynowo-studyjnym w Rybnie;
 • Muzeum Mazowieckim w Płocku (2 mln zł) – odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej i przebudowa przynależnych oficyn (etap II);
 • Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu (2,06 mln zł) – budowa sali gimnastycznej z zapleczem higieniczno-sanitarnym, łącznika z budynkami ośrodka, boiska zewnętrznego oraz zagospodarowanie terenu.

 

Kto przeprowadzi audyt?

W latach 2019–2020 badanie rocznych sprawozdań finansowych województwa mazowieckiego przeprowadzi Biuro Audytorskie Prowizja z Krakowa. Firma ta, w postępowania przetargowym przedstawiła najtańszą ofertę (20,9 tys. zł za 2018 r. i 19,7 tys. zł za 2019 r.).

 

Inne decyzje sejmiku

Ze względu na zawarcie z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego umowy o wspólnym prowadzeniu Muzeum Treblinka, radni przyjęli nowy statut tej instytucji. Uchwalili również obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu województwa mazowieckiego oraz powołali Komisję Regulaminową Sejmiku Województwa Mazowieckiego, której zadaniem będzie rozpatrzenie projektu uchwały dotyczącej nowego regulaminu, dostosowanego do zapisów statutu województwa. Do składu komisji wybrali radnych: Katarzynę Bornowską, Adama Orlińskiego i Michała Prószyńskiego. Sejmik wybrał również Piotra Kandybę do Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego, działającej przy Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego. Zgodził się także na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości położonej w Zambrowie, stanowiącej część drogi krajowej nr 63 – na rzecz Skarbu Państwa. Radni przyjęli ponadto nowelizację statutu szpitala im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie oraz uchylili uchwałę w sprawie trybu rozpatrywania skarg, wniosków i petycji. Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przekazali skargę na uchwałę sejmiku, dotyczącą podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie.

Liczba wyświetleń: 681

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.