Aktualności

Ważne decyzje sejmiku

2019.03.20 13:30 , aktualizacja: 2019.03.26 12:05

Autor: Justyna Michniewicz (BS), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

  • Za stołem obrad siedzą radni Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego Na pierwszym planie: radni...
  • Obrady prowadzi przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ludwik Rakowski Przewodniczący Sejmiku...
  • Z trybuny przemawia skarbnik województwa mazowieckiego Marek Miesztalski Skarbnik województwa...
  • Za stołami obrad siedzą radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości Na pierwszym planie: radni...
  • Za stołami obrad siedzą radni Klubu Koalicji Obywatelskiej. W tle przemawia radna Izabela Ziątek Radni Klubu Koalicji...
  • Za stołami obrad siedzą radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości. W tle przemawia z trybuny radny Krzysztof Skolimowski Radni Klubu Prawa i...
  • Za stołem obrad siedzą radni Krzysztof Strzałkowski, Bartosz Wiśniakowski i Katarzyna Bornowska Radni Krzysztof...
  • Za stołem obrad siedzą radni Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego Na pierwszym planie: radni...
  • Przemawia z trybuny marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik Marszałek województwa...

Sejmik Województwa Mazowieckiego zdecydował o znacznym zwiększeniu wydatków budżetowych. Przyjął też między innymi dwa stanowiska, regulamin stypendialny dla uczniów szkół zawodowych oraz nadał Odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza”.

 

Zmiany w budżecie

O 289,5 mln zł sejmik zwiększył wydatki na 2019 r. Było to możliwe dzięki wprowadzeniu do budżetu wolnych środków z lat ubiegłych (168,4 mln zł), rozwiązaniu rezerw budżetowych (41,8 mln zł) i oszczędnościom na zadaniach inwestycyjnych (79,2 mln zł).

Pisaliśmy o tym w artykule Radni zdecydowali: miliony na mazowieckie inwestycje.

 

Polityka Spójności

Na najwyższych szczeblach Unii Europejskiej toczą się obecnie prace nad przyszłym budżetem wspólnotowym na lata 2021-2027. Sejmik wystosował do rządu RP stanowisko, w którym apeluje o rozpoczęcie negocjacji z władzami unijnymi, których efektem będzie uwzględnienie w przyszłej perspektywie finansowej podziału Mazowsza na dwie jednostki statystyczne NUTS 2 – Mazowiecki regionalny i Warszawski stołeczny. „Wartość PKB na 1 mieszkańca w nowym regionie Warszawskim stołecznym w roku 2017 stanowiła już 152 proc. średniej UE, podczas gdy w Mazowieckim regionalnym jedynie 59 proc. Dysproporcja rozwojowa pomiędzy obiema częściami województwa jest największą w kraju i jedną z największych w Europie. Tym samym część województwa mazowieckiego w rzeczywistości kwalifikuje się do najbiedniejszych, a nie najbogatszych części kraju i Europy. Pominięcie ww. zróżnicowań uniemożliwia realizację celu polityki spójności jakim jest wzmocnienie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej” – podkreślają radni.

 

Sejmik apeluje również do rządu RP o objęcie regionu NUTS 2 Mazowiecki regionalny Programem Operacyjnym Polska Wschodnia (PO PW). Wskaźniki PKB na mieszkańca w wybranych podregionach, objętych PO PW, są wyższe niż notowany np. w podregionie radomskim, gdzie w 2016 r. osiągnął – jak zaznaczyli radni w stanowisku - jedynie 67,8 proc. w stosunku do średniej krajowej, natomiast podregion olsztyński – 80,2 proc., białostocki – 82,1 proc., lubelski – 92,1 proc, kielecki – 67 proc.

 

ATTIS

Sejmik ponownie zaapelował do dyrektora Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia o zakwalifikowanie Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS do tzw. sieci szpitali oraz sfinansowanie kompleksowej działalności Zakładu Onkologii Kobiecej. „Centrum ATTIS nie spełniło warunków ustawowych, pozwalających na automatyczną kwalifikację do tzw. sieci szpitali oraz nie zostało zakwalifikowane do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w drodze indywidualnej decyzji dyrektora oddziału wojewódzkiego funduszu” – czytamy w uzasadnieniu stanowiska. Sejmik zwraca uwagę, że „zaprzestanie finansowania i zmniejszanie dotychczasowych umów spowodowało radykalne ograniczenie i pogorszenie dostępu do świadczeń dla pacjentów, korzystających dotychczas z pomocy w Centrum ATTIS.  Spadek przychodów pociągnął za sobą konieczność istotnej redukcji liczby łóżek szpitalnych. Zaistniała sytuacja spowodowała, że dobrze funkcjonujący podmiot leczniczy wyposażony w wysokospecjalistyczny sprzęt, kadrę medyczną, posiadający wieloletnie doświadczenie i renomę wśród pacjentów w znacznym stopniu ograniczył swoją działalność”. Centrum złożyło w tej sprawie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uchylił decyzję prezesa NFZ. W rezultacie wydanego orzeczenia należy się spodziewać, że sprawa przekazana zostanie do ponownego rozpoznania przez dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Radni zwrócili również uwagę na brak finansowania Zakładu Onkologii Kobiecej w Centrum ATTIS. Jest to nowoczesna placówka, łącząca działalność trzech najważniejszych oddziałów: onkologii klinicznej, ginekologii onkologicznej i chirurgii onkologicznej. Stwarza to możliwość świadczenia zindywidualizowanej opieki onkologicznej dla kobiet. Koszt powstania zakładu wyniósł ponad 7 mln zł. Oddział ma do dyspozycji 28 łóżek w klimatyzowanych salach jedno- i dwuosobowych. Pacjentki mogą liczyć na kompleksową opiekę – od diagnostyki po rehabilitację. „Mimo, iż oddział został otwarty we wrześniu 2017 r., dotychczas nie funkcjonuje, ponieważ nie ma realnej możliwości zawarcia umowy z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia” – informują radni.

 

Rok Wolności i Solidarności

Radni, zgodnie z prośbą marszałka województwa pomorskiego, zgodzili się na dofinansowanie kwotą 100 tys. zł obchodów Roku Wolności i Solidarności, których kulminacja odbędzie się w dniach 1-11 czerwca 2019 r. w Gdańsku. Przeciwni dofinansowaniu byli radni Prawa i Sprawiedliwości.

 

Zasłużony dla Mazowsza

Sejmik nadał Odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza” Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu. Założony 60 lat temu park jest drugim, pod względem wielkości, tego typu terenem w Polsce. Nazywany jest zielonymi płucami Warszawy. Na jego obszarze miały miejsce ważne dla historii Polski wydarzenia, związane z walkami o niepodległość. W 2000 r. wpisany został na światową listę rezerwatów biosfery UNESCO.

 

Stypendia dla uczniów szkół zawodowych

Samorząd Województwa Mazowieckiego przygotowuje się do V edycji projektu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych z wysokimi wynikami i osiągnięciami w przedmiotach zawodowych i ogólnych. Projekt realizowany będzie w roku szkolnym 2019/2020 i obejmie 518 uczniów. Pieniądze na ten cel pochodzić będą z funduszy europejskich. Sejmik przyjął w związku z tym regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów.

 

Wsparcie dla bibliotek

Sejmik zgodził się na przyznanie dotacji powiatom na prowadzenie działów pedagogicznych w prowadzonych przez nich bibliotekach powiatowych. Wynika to z podpisanych porozumień, na mocy których zlikwidowane w 2013 r. pięć filii bibliotek pedagogicznych, stało się działami bibliotek powiatowych. Mazowiecki samorząd zobowiązał się do udzielania dotacji powiatom na prowadzenie tych działów. W 2019 r. powiat białobrzeski dostanie 80 tys. zł, otwocki – 110 tys. zł, przysuski 100 tys. zł, sierpecki – 115 tys. zł i wołomiński 150 tys. zł. Wysokość dotacji zależy od wielkości działu i zatrudnionych pracowników.

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Sejmik zwiększył pulę pieniędzy na dotacje dla organizacji pozarządowych do ponad 27 mln zł. To za sprawą rozwiązania rezerwy celowej w wysokości 2,5 mln zł na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz na działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W znowelizowanym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi zrezygnowano z zadania „Europejskie Dni Dziedzictwa”. W związku z postulatami środowisk młodzieżowych, zdecydowano o powołaniu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

 

PFRON

W 2019 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał blisko 13 mln zł na zadania dotyczące osób niepełnosprawnych. Zgodnie z decyzją sejmiku, na dofinansowanie robót budowlanych przeznaczono ponad 5,5 mln zł, zakłady aktywności zawodowej dostaną w sumie 6,1 mln zł, a na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych zarezerwowano 1,3 mln zł.

 

Inne decyzje sejmiku

Radni znowelizowali regulamin obrad sejmiku oraz uchwałę wykonawczą Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024. Wprowadzili także zmiany do statutu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie. Przyjęli również uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy przysusko-szydłowieckie” oraz dotyczące skarg i petycji, które wpłynęły do sejmiku.

Liczba wyświetleń: 1134

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.