Aktualności

Strategia rozwoju regionalnego po 2020 roku. Jaka będzie?

2019.05.20 08:20 , aktualizacja: 2019.05.20 10:55

Autor: Aleksandra Prandota, Bruksela, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • marszałek Adam Struzik na posiedzeniu komisji Coter, wygłasza opinie na temat polityki spójności Marszałek Adam Struzik na...
  • Adam Struzik, Olgierd Geblewicz i Marek Wożniak stoją obiok siebie, są w trakcie dyskusji po kKomisji Coter Dyskutują marszałkowie...
  • Bruksela, posiedzenie komisji Coter, rzut na salę obrad Posiedzenie komisji COTER z...

Marszałek Adam Struzik, jako sprawozdawca opinii Komitetu Regionów opinii na temat skutecznego projektowania strategii rozwoju regionalnego po roku 2020 r., zaprezentował w Brukseli najważniejsze tezy zawarte w projekcie dokumentu wobec członków komisji COTER (komisja polityki spójności terytorialnej i budżetu UE).

 

Pomimo że procedura legislacyjna dotycząca rozporządzeń w sprawie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2021–2027 jest w toku, regiony i miasta muszą już teraz rozpocząć przygotowania do następnego okresu programowania.

Ideą opracowywanego dokumentu jest uzupełnienie serii istniejących już opinii legislacyjnych KR w sprawie wniosków dotyczących polityki spójności na lata 2021–2027 poprzez ułatwienie debaty na temat strategicznych priorytetów finansowania w kolejnym okresie programowania z perspektywy lokalnej i regionalnej.

Opinia ma charakter zaleceń politycznych KR. Ma ułatwić debatę na temat strategicznych priorytetów finansowania w przyszłej tzw. siedmiolatce z perspektywy lokalnej i regionalnej, w kontekście przewidywanych trendów i wyzwań dla Europy w nadchodzącej dekadzie. Będzie swoistą platformą wymiany dobrych praktyk związanych ze strategiami rozwoju, przy uwzględnieniu kompetencji konstytucyjnych regionów UE w ich relacjach z władzami szczebla krajowego.

W spotkaniu uczestniczyła Anna Wagner, reprezentująca stanowisko dyrekcji generalnej ds. polityki regionalnej i miejskiej w Komisji Europejskiej, a także, na specjalne zaproszenie marszałka, przedstawiciele pozostałych komisji funkcjonujących w Europejskim Komitecie Regionów.

 

Obszary zaleceń politycznych Europejskiego Komitetu Regionów

Polityka spójności to kluczowy europejski instrument służący wspieraniu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii Europejskiej, a tym samym, niwelowaniu nierówności w rozwoju terytorialnym, eliminowaniu braków rozwojowych i realizowaniu inwestycji we wzrost. W praktyce jest wdrażana i często współfinansowana przez regiony w całej Europie.

Po raz pierwszy budżet polityki spójności będzie wynosił mniej niż jedną trzecią budżetu UE i będzie ściśle powiązany z celami nowej polityki spójności dotyczącymi inteligentniejszej i bardziej ekologicznej Europy.

– Z uwagi na obecną sytuację polityczną i społeczną, szczególnie ważne jest prowadzenie silnej polityki spójności po roku 2020. Powinna ona szybko i efektywnie odpowiadać na kryzys i pozwalać na zachowanie niezbędnej elastyczności – środki powinny być kierowane tam, gdzie są najbardziej potrzebne – podkreślił marszałek Adam Struzik. – Należy pamiętać o przestrzeganiu zasad pomocniczości i proporcjonalności, tak aby decyzje podejmowane na szczeblu europejskim były wdrażane na odpowiednim poziomie zarządzania w sposób możliwie najbliższy obywatelom – dodał.

 

Zalecenia polityczne odnoszą się m.in. do znaczenia budżetu europejskiego w dyskusji o wizji przyszłości Europy oraz planowania strategicznego, jako podstawy polityki rozwoju. W dyskusji szczególnie zaakcentowano  znaczenie polityki społecznej jako filaru rozwoju. W projekcie opinii znajduje się także część poświęcona powiązaniom pomiędzy planowaniem strategicznym, a obserwowanymi zmianami klimatu. W tym aspekcie, zaleca się, aby w tworzonych regionalnych strategiach rozwoju uwzględnić promocję działań zwiększających efektywność energetyczną, tworzenie czystszej ekologicznie mobilności, pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł oraz zrównoważonej produkcji i konsumpcji.

– Strategie rozwoju, na poziomie lokalnym i regionalnym, muszą być opracowywane z uwzględnieniem, najnowszej wiedzy i koncepcji dotyczących tego obszaru, w tym prognoz dotyczących zmiany klimatu oraz wyczerpania zasobów – zaznaczył marszałek Adam Struzik.

 

 

 

Liczba wyświetleń: 402

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.