Aktualności

Sejmik uruchamia kolejne dotacje

2020.07.07 14:50 , aktualizacja: 2020.07.08 10:29

Autor: Justyna Michniewicz (KS), Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

 • Przewodniczacy Ludwik Rakowski Obrady prowadził...
 • Widok na salę, w której obradowali członkowie zarządu Odbyło się lipcowe...
 • Członek zarządu Elżbieta Lanc Radni zatwierdzili listę...
 • Członek zarządu Janina Ewa Orzełowska Radni zdecydowali, że w 17...
 • Radny Michał Góras Sejmik uruchomił blisko 7...
 • Radny Mirosław Adam Orliński Sejmik znowelizował budżet...
 • Wicemarszałek Wiesław Raboszuk Mazowieckie jednostki OSP...
 • Radny Krzysztof Skolimowski Uczniowie szkół zawodowych...
 • Radny Stefan Traczyk Działkowcy dostaną z...
 • Infografika - 26 mln zł na...
 • Infografika - 6,6 mln zł...
 • Infografika - 665 tys. zł...
 • Infografika - 880 tys. na...
 • Infografika - 7 mln zł na...

Radni województwa mazowieckiego przeznaczyli blisko 33 mln zł na działania związane z ochroną powietrza i renowacją zabytków. Podjęli również decyzje o wsparciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, działkowców, rolników, uczniów szkół zawodowych i powodzian.

 

– W tym roku po raz kolejny kierujemy bardzo duże wsparcie z naszego budżetu na realizację programów pomocowych. Część z nich została już rozstrzygnięta. Dziś kolejne środki przeznaczamy tym razem na remonty mazowieckich ogródków działkowych, zakup samochodów strażackich dla druhów ochotników, inwentaryzacje źródeł ciepła i inne działania sprzyjające poprawie jakości powietrza, a także zakup mierników suszy. To niezwykle ważne działania. I co roku zapotrzebowanie na nie rośnie – podsumowuje marszałek Adam Struzik.

 

26 mln zł na ochronę powietrza

Dane pokazują, że w czterech strefach województwa mazowieckiego dochodzi do przekroczeń dopuszczalnych poziomów aż pięciu substancji w powietrzu. Do naprawy tej sytuacji służy m.in. Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza. Program uruchomiony został już po raz drugi. W tym roku wpłynęło 387 wniosków na łączną kwotę około 31,1 mln zł. Na liście beneficjentów programu, zatwierdzonej przez radnych województwa, znalazły się w nim 272 zadania na łączną kwotę 25,8 mln zł. Gminy przeznaczą te pieniądze głównie na inwentaryzacje źródeł ciepła. Dofinansowanie otrzymają również takie projekty jak np.: rewitalizacja terenów zielonych, budowa zielonych przystanków, skwerów i placów, tężni solnej, arboretum, a także zakup profesjonalnych oczyszczaczy, drona antysmogowego czy systemu do pomiaru jakości powietrza.

 – Wartość złożonych projektów znacząco przekroczyła pulę środków, jaką mieliśmy na ten cel zarezerwowaną. W tym roku dofinansujemy 272 projekty. Większość z nich, bo aż 240 dotyczy przeprowadzenia lub aktualizacji inwentaryzacji źródeł ciepła, 25 – tworzenia lub rewitalizacji istniejących terenów zieleni, a pozostałe zakupu oczyszczaczy powietrza, drona badającego skład dymu czy zakupu i instalacji systemu do pomiaru jakości powietrza - dodaje członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.

 

665 tys. zł na aktywizację działkowców

Działkowcy dostaną z budżetu Mazowsza ponad 665 tys. zł wsparcia na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców. O dofinansowanie ubiegało się 25 gmin i miast. Realizowanych będzie w sumie 78 projektów, dotyczących np. domów działkowca, dróg dojazdowych, oświetlenia, kanalizacji ściekowej i instalacji wodociągowej, bram wjazdowych i ogrodzenia, wiat na odpady i sprzętu do pielęgnacji zieleni.

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców (MIAD) to program wsparcia samorządu województwa mazowieckiego. Jego głównym celem jest budowa i modernizacja infrastruktury ogrodowej, a przez to poprawa jakości wypoczynku i rekreacji na działkach. Ponadto program ma zachęcać do prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia, a także ochrony środowiska i przyrody. To ważne zwłaszcza dla rodzin z dziećmi, seniorów i osób niepełnosprawnych.

 

Działkowcy są bardzo aktywni. Chętnie za pośrednictwem samorządów sięgają po wsparcie na swoje projekty. Nawet nieduże pieniądze mają ogromne znaczenie, bo pozwalają zrealizować inwestycje, na które działkowcy nie mogliby sobie pozwolić. Nowe ogrodzenie, remont chodnika czy oświetlanie to inwestycje, które na pewno podniosą komfort przebywania w ogródkach działkowych – podkreśla Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego

 

800 tys. zł na 17 stacji meteorologicznych na Mazowszu

W 17 powiatach województwa mazowieckiego powstaną automatyczne stacje meteorologiczne. Powiaty dostaną na ten cel dofinansowanie z budżetu województwa, które w sumie wyniesie blisko 797 tys. zł. Na Mazowszu działa 6 takich stacji. Zagęszczenie tej sieci pozwoli na bardziej precyzyjne określenie obszaru tzw. suszy rolniczej. Takie informacje potrzebne są rolnikom do uzyskania odszkodowania za poniesione straty. Dodatkowo analiza danych pomoże rolnikom w dostosowaniu struktury upraw do panujących na terenie powiatu warunków pogodowych.

– Z naszych ustaleń wynika, że na Mazowszu mamy niewiele stacji meteorologicznych, które dawałyby nam dane pozwalające zbadać skalę tzw. suszy rolniczej. A im większe oddalenie punktów pomiarowych od miejsc dotkniętych suszą, tym mniej precyzyjne dane. Dokładne zbadanie zjawiska „suszy rolniczej” otworzyłoby rolnikom możliwość ubiegania się o odszkodowania za poniesione straty. Zdecydowaliśmy, że pomożemy 17 mazowieckim powiatom w utworzeniu takich stacji – podsumowuje członek zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.

 

6,6 mln zł na wozy strażackie dla mazowieckich OSP

Mazowieckie jednostki OSP wzbogacą się o 66 nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych. Sejmik zgodził się na wsparcie zakupu tych samochodów. O pomoc finansową mogły ubiegać się miasta i gminy, które uzyskały promesę z budżetu państwa, narodowego i wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska. W sumie kwota dofinansowania wyniesie 6,6 mln zł, czyli po 100 tys. zł na samochód.

– To obok, remontów strażnic i doposażenia druhów w niezbędny sprzęt i umundurowanie kolejne wsparcie, jakie kierujemy w stronę mazowieckich OSP. Potrzeby zawsze są duże. Część samochodów jest już wysłużona i nie spełnia swojej roli, a przecież chodzi o bezpieczeństwo strażaków i mieszkańców – podkreśla wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Wsparcie Samorządu Województwa Mazowieckiego jest jednym z elementów tzw. montażu finansowego, który pozwala OSP zakupić samochody. Uwzględnia on m.in. środki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na fundusz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zakładów ubezpieczeń, czy też środków samorządowych oraz jednostek OSP.

 

Blisko 7 mln zł na prace remontowe i konserwatorskie 90 mazowieckich zabytków

Sejmik uruchomił blisko 7 mln zł na renowację 90 mazowieckich zabytków. Prace konserwatorskie prowadzone będą w 68 obiektach należących do kościelnych osób prawnych, 13 będących własnością jednostek samorządu terytorialnego oraz 9 podlegających organizacjom pozarządowym, przedsiębiorcom i innym podmiotom.

– To niezwykle istotne wsparcie, dzięki któremu nasze mazowieckie perełki architektury mają szansę cieszyć i zachwycać kolejne pokolenia. Wybrane projekty dotyczą zarówno renowacji obiektów sakralnych, jak i dworków czy zabytkowych parków – zaznacza wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

W tym roku złożono 165 wniosków na łączną kwotę ponad 22 mln zł. Wśród ubiegających się o dotacje największą grupę stanowiły parafie oraz samorządy. Ostatecznie komisja konkursowa, po ocenie formalnej i merytorycznej, zdecydowała o przyznaniu dotacji 90 zabytkom.

 

Wnioskodawcy mogli zyskać pieniądze np. na badania konserwatorskie i architektoniczne, wykonanie dokumentacji, zabezpieczanie i odnowienie zabytków czy modernizacje instalacji elektrycznych.

 

Wśród zabytków, które w tym roku otrzymają dofinansowanie z budżetu Mazowsza znalazły się m.in. Kościół Farny z XVII w. pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrołęce (pow. ostrołęcki), kościół parafialny pw. św. Jacka w Rzewniu (pow. makowski), kościół pw. św. Jana Nepomucena w Przysusze (pow. przysuski), Klasztor Karmelitów Bosych (Warszawa) czy pałac w Gawłowie (pow. sochaczewski).

 

Stypendia zawodowe

Uczniowie szkół zawodowych będą mogli ubiegać się o stypendia w roku szkolnym 2020/2021. Mazowiecki samorząd planuje nagrodzić w ten sposób 519 zdolnych uczniów. Warunkiem jest m.in. uzyskanie średniej ocen ze wszystkich przedmiotów nie mniejszej niż 5, a z trzech dowolnie wybranych przedmiotów zawodowych – 4,5. O stypendium będą mogli ubiegać się również uczniowie, którzy w tym roku ukończyli szkoły podstawowe. W ich przypadku średnia ocen ze wszystkich przedmiotów nie może być niższa niż 5,25, a z trzech wybranych – 5. Stypendysta dostanie 5,7 tys. zł. Projekt finansowany jest z funduszy europejskich.

 

Pomoc dla powodzian

Mieszkańcy południowych terenów Polski doświadczyli w ostatnich tygodniach tragicznych skutków powodzi. Radni zdecydowali o przeznaczeniu 200 tys. zł pomocy finansowej dla Jasła na odbudowanie zniszczonych w wyniku tego żywiołu dróg. Z prośbą o pomoc zwrócił się do mazowieckiego samorządu burmistrz tego miasta.

 

Zmiany w budżecie

Radni znowelizowali budżet województwa na 2020 r. Zmiany związane są przede wszystkim z oszczędnościami, zmniejszaniem planowanych kwot zadań inwestycyjnych oraz przesunięciami środków na kolejne lata w działach dotyczących dróg wojewódzkich, szpitali i instytucji kultury. Radni zgodzili się też m.in. na zakup robota chirurgicznego da Vinci dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego (9,7 mln zł), robota dla Oddziału Neurochirurgii (5,6 mln zł) i do endoprotezoplastyki stawu kolanowego (4,7 mln zł) dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego. Na pokrycie strat netto podmiotów leczniczych przeznaczyli 100 mln zł.

 

Inne decyzje sejmiku

Z powodu niedających się przewidzieć okoliczności, 22 gminy rozpoczęły później niż zakładano program wdrażania usług opiekuńczych w formie teleopieki dla osób starszych. W związku z tym zmniejszono wysokość pomocy finansowej z 200,6 tys. zł na 175,3 tys. zł. Radni wprowadzili ponadto zmiany do regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni artystycznych. Zgodzili się również na udzielenie gminie Somianka pomocy finansowej na remont hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Somiance w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej.

Liczba wyświetleń: 1281

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.