Aktualności

Obrady sejmiku województwa: absolutorium dla zarządu

2020.08.25 20:05 , aktualizacja: 2020.08.26 12:39

Autor: Justyna Michniewicz (KS), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

  • Stopklatka z relacji internetowej z realizowanej w trybie zdalnym sesji sejmiku. Twarz przewodniczacego sejmiku Ludwika Rakowskiego - w pełnym planie. Ludwik Rakowski,...
  • Stopklatka z relacji internetowej z realizowanej w trybie zdalnym sesji sejmiku. Twarz i ramiona marszałka Adama Struzika, za nim ściana w pokoju zarządu, ekran telewizora, obrazki. Adam Struzik, marszałek...
  • Stopklatka z relacji internetowej z realizowanej w trybie zdalnym sesji sejmiku. Twarz i ramiona Janiny Ewy Orzełowskiej, za nią ściana w pokoju zarządu, drzwi. Janina Ewa Orzełowska,...
  • Stopklatka z relacji internetowej z realizowanej w trybie zdalnym sesji sejmiku. Twarz i ramiona radnego Michała Feliksa Prószyńskiego, za nim rama okienna, ściana, regał z książkami.. Radny Michał Feliks...
  • Stopklatka z relacji internetowej z realizowanej w trybie zdalnym sesji sejmiku. Twarz i ramiona radnego Michała Górasa, w pełnym planie. Radny Michał Tadeusz Góras,...
  • Stopklatka z relacji internetowej z realizowanej w trybie zdalnym sesji sejmiku. Twarz i ramiona radnego Marka Miesztalskiego, Skarbnika WM, za nim drzwi drewniane, ściana, wisi obraz. Marek Miesztalski, Skarbnik...
  • Stopklatka z relacji internetowej z realizowanej w trybie zdalnym sesji sejmiku. Twarz radnego Stefana Traczyka, za nim ściana z obrazkami, szafa drewniana. Radny Stefan Traczyk,...
  • Stopklatka z relacji internetowej z realizowanej w trybie zdalnym sesji sejmiku. Twarz i ramiona dyrektora Marcina Podgórskiego, za nim drzwi drewniane, ściana, wisi obraz. Marcin Podgórski, dyrektor...

Mazowieccy radni debatowali nad finansami województwa mazowieckiego, nad Strategią Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego WM na lata 2020–2030 oraz nad nowym programem ochrony powietrza na Mazowszu. Radni udzielili zarządowi województwa wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

 

Wotum zaufania i absolutorium

 

Sejmik - 26 głosami „za” i 24 głosami „przeciw” – udzielił wotum zaufania dla Zarządu Województwa Mazowieckiego. Sejmik – 26 głosami „za” i 23 głosami „przeciw” – przyjął uchwałę w sprawie absolutorium dla Zarządu WM z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.

 

W zeszłym roku dochody województwa mazowieckiego osiągnęły poziom 3,319 mld zł. Udział w podatkach wyniósł blisko 2,7 mld zł (CIT przeszło 2,3 mld zł, PIT blisko 390 mln zł), co stanowi 81 proc. ogółu dochodów. Rok zamknięty został nadwyżką prawie 91 mln zł. Mazowiecki samorząd wydał natomiast w 2019 r. 3,227 mld zł. Wydatki majątkowe wyniosły 1,33 mld zł. Najwięcej Mazowsze zainwestowało w transport (591,9 mln zł), ochronę zdrowia (256,3 mln zł) i kulturę (78,8 mln zł). Z końcem 2019 r. zadłużenie Mazowsza wyniosło 801,8  mln zł, co stanowi 24 proc. wykonanych dochodów.

 

Regionalna Izba Obrachunkowa wystawiła pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2019. Biegły rewident stwierdził natomiast, że sytuacja majątkowa i finansowa województwa została przedstawiona w sprawozdaniu w sposób rzetelny i jasny.

 

Dwie uchwały do Komisji

 

Projekt uchwały dotyczący Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2020–2030 przewodniczący sejmiku Ludwik Rakowski skierował do dalszych prac w Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego jako wiodącej oraz pozostałych komisji. Celem tej strategii jest wspieranie postępu technologicznego oraz innowacji. Podjęte działania umożliwią z jednej strony wzrost kompetencji cyfrowych społeczeństwa, zapewnienie dostępu do nowoczesnych systemów i usług elektronicznych oraz sprawnie działającej infrastruktury telekomunikacyjnej. Z drugiej strony strategia ma na celu umożliwienie wzrostu aktywności badawczo-rozwojowej w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach.

 

Komisja Ochrony Środowiska zajmie się natomiast projektem programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu. Zgodnie z roczną oceną powietrza za 2018 r. we wszystkich strefach województwa mazowieckiego (mazowiecka, aglomeracja warszawska, Płock i Radom) doszło do przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 i dwutlenku azotu (w przypadku aglomeracji warszawskiej) oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu w powietrzu. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia przekroczeń oraz ograniczenia skutków i czasu ich trwania program przewiduje wprowadzenie działań naprawczych.

 

Inne decyzje sejmiku

 

Radni zgodzili się na nabycie od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Bursztynowej w Warszawie z przeznaczeniem na parking przy Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym.

Radni wyrazili zgodę na wprowadzenie zmian do uchwały dotyczącej zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu części nieruchomości przy ul. Siennej 60 i ul. Śliskiej 51 w Warszawie przeznaczonej na Muzeum Getta Warszawskiego.

Ze względu na rezygnację gminy Gniewoszów z pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej, dofinansowanie otrzymał Maków Mazowiecki na budowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 1.

Liczba wyświetleń: 274

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.