Aktualności

Decyzje sejmiku

2020.09.08 16:05 , aktualizacja: 2020.09.11 14:38

Autor: Justyna Michniewicz (KS), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

 • Twarz przewodniczącego i tablica z wynikami głosowania. Stopklatka z relacji internetowej z realizowanej w trybie zdalnym sesji. Wyniki głosowania imiennego...
 • Twarz marszałka na tle ściany z obrazami, ekranem tv i drzwiami drewnianymi. Marszałek Adam Struzik...
 • Twarz radnego na tle ściany. Stopklatka z relacji internetowej z realizowanej w trybie zdalnym sesji. Radny Michał Prószyński...
 • Stopklatka z relacji internetowej z realizowanej w trybie zdalnym sesji. Obrady prowadził...
 • Twarz radnego na tle ściany. Stopklatka z relacji internetowej z realizowanej w trybie zdalnym sesji. Radny Krzysztof...
 • Twarz radnej na tle sciany. Stopklatka z relacji internetowej z realizowanej w trybie zdalnym sesji. Radna Katarzyna Bornowska...
 • Twarz radnego na tle ściany i sufitu. Stopklatka z relacji internetowej z realizowanej w trybie zdalnym sesji. Radny Mirosław Augustyniak...
 • Twarz radnego. Stopklatka z relacji internetowej z realizowanej w trybie zdalnym sesji. Radny Krzysztof Żochowski...
 • Twarz przewodniczącego i tablica z wynikami głosowania. Stopklatka z relacji internetowej z realizowanej w trybie zdalnym sesji. Wyniki głosowania imiennego...
 • Twarz przewodniczącego i tablica z wynikami głosowania. Stopklatka z relacji internetowej z realizowanej w trybie zdalnym sesji. Wyniki głosowania imiennego...

Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął stanowisko w sprawie zachowania integralności administracyjnej województwa mazowieckiego. Radni wyrazili sprzeciw wobec planu likwidacji dwóch dyspozytorni medycznych w województwie mazowieckim. Sejmik uchwalił również program ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim i Strategię Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

 

Sejmik przeciwny podziałowi Mazowsza

 

Sejmik, w przyjętym stanowisku, sprzeciwił się zapowiadanemu podziałowi administracyjnemu województwa mazowieckiego. Radni podkreślają, że „obszar metropolitalny Warszawy, generujący wysokie dochody, pozwala na zasilenie budżetu całego Mazowsza”. W Warszawie znajduje się ponad 53 proc. firm krajowych i zagranicznych. Kolejne 22 proc. zlokalizowanych jest w powiatach bezpośrednio sąsiadujących z Warszawą. „Dzięki tym dochodom – jak argumentują radni – możliwe jest utrzymanie wszystkich mazowieckich instytucji kultury, szpitali, dróg czy połączeń kolejowych. Po wyłączeniu administracyjnym metropolii warszawskiej, nowe województwo mazowieckie będzie miało (…) katastrofalnie niskie dochody – podatek CIT nowego województwa wyniesie zaledwie 13 proc. obecnych wpływów z tego tytułu (…). Utrzymanie więc mazowieckich samorządowych jednostek organizacyjnych i spółek stanie się – zdaniem radnych – finansowym problemem nowoutworzonego województwa przy jego znacznie ograniczonych dochodach. „Dwa województwa to również podwójna administracja rządowa i ogromne koszty związane ze stworzeniem i utrzymaniem bliźniaczej struktury organizacyjnej. Konieczne będzie utworzenie m.in. kolejnego urzędu wojewódzkiego, inspekcji transportu drogowego, straży pożarnej, inspekcji handlowej, sanitarnej, służby weterynaryjnej, inspekcji ochrony środowiska. Stałe koszty administracyjne wzrosnąć mogą nawet o kilkaset milionów złotych” – alarmują radni.

Sejmik Województwa Mazowieckiego przypomina, że „od 1 stycznia 2018 r. makroregion województwo mazowieckie składa się z dwóch regionów NUTS 2: Mazowieckiego regionalnego i Warszawskiego stołecznego, co jest wystarczającym rozwiązaniem dla absorpcji środków unijnych.” Radni domagają się również włączenia regionu NUTS 2 Mazowieckiego regionalnego, do ponadregionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2021–2027, co pozwoli pozyskać dodatkowe środki unijne.

 

Likwidacja dyspozytorni medycznych

 

Sejmik w przyjętym stanowisku wyraził stanowczy sprzeciw wobec zaproponowanych przez wojewodę mazowieckiego zmian zakładających reorganizację funkcjonowania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Zmiana zakłada podział od 1 stycznia 2021 r. województwa mazowieckiego na 3 rejony operacyjne. Obecnie funkcjonuje 5 rejonów w Warszawie, Płocku, Ostrołęce, Siedlcach i Radomiu. Zgodnie z nowymi założeniami, doszłoby do likwidacji rejonów płockiego i ostrołęckiego wraz z dyspozytorniami. Ich zadania przejęłyby rejony radomski i siedlecki. W ocenie sejmiku zaproponowany podział „nie znajduje oparcia w aktualnych potrzebach systemu i spowoduje jego dezorganizację”. Radni ostrzegają również przed zbyt bliskim terminem wejścia w życie tych decyzji oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

 

Społeczeństwo informacyjne

 

W ciągu ostatnich kilku miesięcy przekonaliśmy się, jak ważnym elementem życia społeczno-gospodarczego są nowe technologie. Wpływają one na poprawę komfortu mieszkańców, umożliwienie dostępu do edukacji, wiedzy, kultury i rozrywki, a także na zmianę sposobu i jakości komunikacji. Sejmik przyjął Strategię Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2020–2030. Jej celem jest wspieranie postępu technologicznego oraz innowacji.

Podjęte działania umożliwią z jednej strony wzrost kompetencji cyfrowych społeczeństwa, zapewnienie dostępu do nowoczesnych systemów i usług elektronicznych oraz sprawnie działającej infrastruktury telekomunikacyjnej. Z drugiej strony strategia ma na celu umożliwienie wzrostu aktywności badawczo-rozwojowej w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach.

 

Program ochrony powietrza

 

Zgodnie z roczną oceną powietrza za 2018 r. we wszystkich strefach województwa mazowieckiego (mazowiecka, aglomeracja warszawska, Płock i Radom) doszło do przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłów zawieszonych PM10, PM2,5 i dwutlenku azotu (w przypadku aglomeracji warszawskiej) oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu w powietrzu. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia przekroczeń oraz ograniczenia skutków i czasu ich trwania sejmik uchwalił nowy program ochrony powietrza.

 

We wszystkich strefach przewidziano następujące działania naprawcze:

 • ograniczenie emisji substancji z procesu wytwarzania energii cieplnej,
 • zwiększanie powierzchni zieleni w wybranych gminach,
 • edukacja ekologiczna,
 • kontrola przestrzegania uchwały antysmogowej,
 • ograniczanie wtórnej emisji pyłu poprzez czyszczenie ulic na mokro w gminach miejskich, w granicach obszaru zabudowanego oraz zakaz używania spalinowych i elektrycznych dmuchaw do liści we wszystkich gminach województwa.

Dodatkowo w strefie aglomeracji warszawskiej przewidziano następujące działania naprawcze:

 • zwiększanie powierzchni zieleni, w tym nasadzenia zieleni średniej wzdłuż największych ciągów komunikacyjnych,
 • poprawa jakości taboru komunikacji miejskiej (autobusy o napędzie elektrycznym),
 • rozwój komunikacji tramwajowej,
 • opracowanie raportu dotyczącego możliwości zminimalizowania zatorów i obniżenia emisji dwutlenku azotu na skrzyżowaniach,
 • przygotowanie szczegółowego planu stworzenia i wdrożenia stref ograniczonego transportu w oparciu o normy emisji EURO,
 • przygotowanie systemu monitorowania emisji z transportu (bieżący monitoring wpływu ruchu drogowego na jakość powietrza).

 

Pomoc finansowa dla OSP

 

Sejmik udzielił w tym roku dotacji gminom na zakup 66 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP na kwotę 6,6 mln zł oraz 405 tys. zł na sprzęt. Radni zgodzili się na przyznanie kolejnej kwoty 1,5 mln zł na dofinansowanie zakupu 16 średnich i lekkich samochodów oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego i odzieży dla 7 jednostek OSP.

Na wniosek wójta gminy Węgrów radni przyznali 30 tys. zł pomocy finansowej na remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej. Wsparcie finansowe w wysokości 16,7 tys. zł na remont budynku OSP w Kołakowie dostanie również gmina Dąbrówka.

 

Inne decyzje sejmiku

 

Radni zgodzili się na dokonanie oszczędności w wydatkach budżetowych o 222 mln zł (głównie w dziale dotyczącym inwestycji drogowych – 14,9 mln zł). Zwiększyli też o blisko 500 tys. zł kwotę dotacji na renowację zabytków. W sumie na ten cel Mazowsze przeznaczy w 2020 r. 7,5 mln zł.

Radni poparli petycję dotyczącą zwiększenia środków finansowych na „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”.

Radni przyjęli również uchwały dotyczące pozbawienia i zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich niektórych odcinków dróg, zwiększyli powierzchnię przeznaczoną pod uprawę konopii włóknistych oraz dokonali wyboru przedstawicieli do rad społecznych działających przy zakładach opieki zdrowotnej podległych samorządowi województwa mazowieckiego.

Do Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich przewodniczący sejmiku skierował projekt uchwały dotyczący udzielenia pomocy gminom i powiatom w ramach mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej.

Liczba wyświetleń: 762

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.