Aktualności

XXVII sesja Sejmiku Mazowsza

2021.01.27 09:30 , aktualizacja: 2021.02.02 15:58

Autor: Jerzy Lipka-Wołowski (KS), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

 • Kadr z monitora. Przemawia skrabnik województwa Marek Miesztalski Skarbnik Województwa...
 • Kadr z monitora. Przemawia przewodniczący sejmiku Ludwik Rakowski Przewodniczący Sejmiku...
 • Kadr z monitora. Przemawia marszałek Struzik Marszałek Adam Struzik...
 • Kadr z monitora. Przemawia radny Strzałkowski Radny Krzysztof Grzegorz...
 • Kadr z monitora. Przemawia radny Traczyk Radny Stefan Traczyk (fot....
 • Kadr z monitora. Przemawia radny Skolimowski Radny Krzysztof Piotr...

Podczas XXVII sesji radni przyjęli uchwały w sprawie budżetu na 2021 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 20212038. Zwiększono też listę priorytetowych zadań publicznych w Rocznym programie współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi.

 

Zmiany w uchwale budżetowej na 2021 rok

Sejmik przyjął uchwałę w sprawie budżetu województwa mazowieckiego na 2021 rok. Planowane wydatki zwiększono o 39,8 mln zł. Łączna kwota wydatków została ustalona w wysokości blisko 3,9 mld zł, w tym wydatki bieżące wynoszą teraz ponad 2,6 mld zł, natomiast wydatki majątkowe wynoszą około 1,2 mld zł. Jednocześnie łączna kwota planowanych dochodów budżetu województwa mazowieckiego to przeszło 3,5 mld zł (w tym: dochody bieżące 3,2 mld zł. a dochody majątkowe: blisko 390 mln zł).

 

Dochody budżetu zostaną zwiększone o 12,4 mln zł pochodzących ze środków europejskich. Pieniądze te przeznaczone będą na refundację rozbudowy drogi nr 579 (6,65 mln zł) oraz zakup niezbędnego sprzętu i adaptację pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 (5,8 mln zł, dodatkowo 7,1 mln zł – płatności UE z lat ubiegłych, 932 tys. zł – środki własne, 35 tys. zł – dotacja celowa, w sumie 13,8 mln zł).

 

Przeniesiono również 7,43 mln zł z 2020 r. na „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego 2020–2021”. Jego realizacja kosztować będzie w tym roku w sumie 27,4 mln zł. Przesunięcia w zadaniach drogowych pozwoliły m.in. na budowę nowych mostów w ciągu dróg wojewódzkich nr 719 w Walerianach, nr 645 w Dębach oraz nr 690 w miejscowości Boguty-Pianki. W wydatkach zaplanowano także m.in. przekazanie 1 mln zł na usunięcie skutków klęski żywiołowej w Chorwacji, na pomoc dla mieszkańców regionów poszkodowanych na skutek kataklizmu oraz odbudowę infrastruktury.

 

Planowany deficyt budżetu województwa mazowieckiego na 2021 r. został ustalony w wysokości ponad 296 mln zł. Zostanie on sfinansowany kredytem długoterminowym na rynku zagranicznym oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

 

Zmiany w programie współpracy z NGO

Sejmik przyjął uchwałę zmieniającą uchwałę nr 163/20 Sejmiku z 15 grudnia 2020 r. w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.

 

Radni dodali nowe zadania do listy priorytetowych zadań publicznych. Sześć nowych zadań publicznych wybranych  w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza zostanie zrealizowanych w I kwartale 2021 r. Planowana kwota środków przeznaczonych na te zadania wyniesie łącznie ponad 586 tys. zł. W związku z trwającą epidemią zrealizowane zostanie nowe zadanie publiczne związane ze zwalczaniem, przeciwdziałaniem lub usuwaniem skutków epidemii COVID-19 w roku 2021. Na ten cel z dochodów własnych samorządu Mazowsza przeznaczono 1 mln zł.

 

Radni postanowili także zwiększyć o 100 tys. zł kwotę na realizację programu „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” – środki te zostaną przeznaczone na edukację w zakresie ochrony powietrza, ochrony środowiska przed hałasem oraz gospodarki odpadami.

 

Aktualna sytuacja związana z epidemią Covid-19 na Mazowszu

Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc poinformowała radnych o aktualnej sytuacji związanej z COVID-19 na terenie Mazowsza, w szczególności o procesie szczepień przeciw koronawirusowi i o wsparciu finansowym szpitali i stacji pogotowia ratunkowego udzielonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

 

Na Mazowszu wyodrębniono 88 podmiotów leczniczych z 3152 łóżkami covidowymi (zgodnie ze stanem na 21 stycznia 2021 r.). W 20 wojewódzkich podmiotach leczniczych liczba łóżek covidowych wynosi obecnie 643. Szpitale tymczasowe funkcjonują przy wojewódzkich jednostkach w Płocku, Ostrołęce i Siedlcach.

W szpitalach wojewódzkich I poziomu, na 25 stycznia 2021 r., zajętych było 34 z 43 łóżek przez pacjentów z podejrzeniem COVID-19. Natomiast w szpitalach wojewódzkich II poziomu pacjenci z COVID-19 zajmowali 393 z 607 łóżek ogółem dostępnych, pacjenci z podjerzeniem COVID-19 zajmowali 22 łózka. Zajętych też było 62 z 77 respiratorów.

 

W ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 wojewódzkie szpitale, wyznaczone do tego celu, zaszczepiły w sumie 16 621 osób (stan na 25 stycznia 2021 r.). Punkty szczepień ludności wyznaczone zostały w 7 placówkach wojewódzkich i 3 szpitalach tymczasowych.

 

Samorząd Mazowsza przekazał, od początku trwania pandemii, 413 mln zł na wsparcie podmiotów leczniczych w walce z COVID-19. Zakupiona została aparatura medyczna i środki ochrony indywidualnej oraz ambulanse. W tym:

 •  8 tomografów komputerowych z adaptacją pomieszczeń, o wartości ponad 18 mln zł;
 • 4 stacjonarne aparaty RTG z niezbędną adaptacją pomieszczeń o łącznej wartości blisko 4,5 mln zł;
 • 42 mobilne aparaty cyfrowe RTG o łącznej wartości ponad 18,8 mln zł;
 • 295 kardiomonitorów z dodatkowym wyposażeniem o wartości blisko 9,8 mln zł;
 • 86 respiratorów różnego typu o wartości blisko 8 mln zł;
 • 195 specjalistycznych łóżek dla oddziałów intensywnej terapii  o wartości niemal 6,4 mln zł;
 • 16 aparatów USG różnego typu, o łącznej wartości blisko 3,4 mln zł;
 • 227 urządzeń do wysokoprzepływowej wentylacji o wartości ponad 4 mln zł;
 • 15 ambulansów z wyposażeniem medycznym oraz 5 pojazdów do przewozu osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem o łącznej wartości blisko 9,9 mln zł;
 • 504 urządzenia do dezynfekcji różnego typu o łącznej wartości blisko 7,85 mln zł;
 • 20 systemów do automatycznego pomiaru temperatury ciała o łącznej wartości ponad 1,7 mln zł.

 

Uchwała w sprawie ograniczenia populacji zwierząt na lotnisku wojskowym

Na wniosek Jednostki Wojskowej nr 1131 w Mińsku Mazowieckim, Sejmik przyjął uchwałę wprowadzającą ograniczanie populacji zwierząt: jelenia szlachetnego, sarny, łosia, dzika, lisa, zająca i gołębia grzywacza na terenie lotniska wojskowego położonego w miejscowości Janów, gmina Mińsk Mazowiecki, użytkowanego przez Jednostkę Wojskową nr 1131, w terminie do 31 grudnia 2023 r. Ograniczenie populacji zwierząt następować będzie w drodze odłowu zwierząt w pułapki żywołowne lub poprzez odstrzał redukcyjny przy użyciu broni myśliwskiej.

 

Zwierzęta te, przebywając na terenie lotniska wojskowego w Janowie, zagrażają bezpieczeństwu operacji lotniczych. Lotnisko w Janowie wykonuje zadania związane z obronnością kraju, dlatego placówka ta musi nieustannie być gotowa do działania, bez względu na porę dnia czy roku.

 

Uwzględniając konieczność humanitarnego postępowania ze zwierzętami, w uchwale wskazano, że pułapki żywołowne nie mogą być pułapkami raniącymi zwierzęta. Zwierzęta odłowione w pułapki żywołowne, zostaną wypuszczone, z wyjątkiem lisów, do obwodu łowieckiego sąsiadującego z terenem lotniska. W uchwale wskazano, że odstrzał redukcyjny może przeprowadzić jedynie osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania polowania i za pomocą broni myśliwskiej.

 

Wybór biegłego rewidenta

Sejmik przyjął uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań finansowych województwa mazowieckiego za lata 2020, 2021 i 2022.

Na podstawie art. 40 ust 1 ustawy o finansach publicznych w powiązaniu z art. 66 ust 4 ustawy o rachunkowości organem uprawnionym do wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego jest sejmik województwa, jako organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki. W postępowaniu zastosowano tryb przetargu nieograniczonego.

Komisja przetargowa przeprowadziła procedurę zamówienia publicznego związaną z wyłonieniem podmiotu, który zajmie się badaniami rocznych sprawozdań finansowych województwa mazowieckiego za lata 2020, 2021 i 2022. Oferty złożyło 4 oferentów. Radni wybrali Biuro Audytorskie Prowizja Sp. z o.o., ktore zaoferowało najniższą cenę.

Liczba wyświetleń: 431

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.