MIWOPiM

Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” - ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie pomocy finansowej

2021.03.03 12:10 , aktualizacja: 2021.03.19 09:19

Autor: Łucja Orłow-Gozdowska (PZ), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

2 marca 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął do realizacji „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”

Celem programu jest polepszenie jakości życia mieszkańców regionu poprzez poprawę jakości powietrza i mikroklimatu oraz wsparcie gmin w realizacji działań wynikających z przepisów prawa miejscowego, np. programu ochrony powietrza, planu działań krótkoterminowych, uchwały antysmogowej.

 

UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY

Do składania wniosków w ramach MIWOPiM MAZOWSZE 2021 uprawnione są gminy wiejskie, miejskie i wiejsko – miejskie z terenu województwa mazowieckiego.

 

Rodzaje zadań realizowanych w ramach MIWOPiM MAZOWSZE 2021

W ramach programu można złożyć maksymalnie dwa wnioski, w tym maksymalnie jeden wniosek na wybrane zadanie dotyczące ochrony powietrza i maksymalnie jeden wniosek na wybrane zadanie dotyczące ochrony mikroklimatu.

Pomocą finansową mogą zostać objęte zadania:

 

z zakresu ochrony powietrza:

 1. przeprowadzenie inwentaryzacji lub aktualizacji inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy,
 2. kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej,
 3. przeprowadzenie dwóch różnych akcji edukacyjno-informacyjnych,
 4. zakup, montaż i uruchomienie ogólnodostępnej stacjonarnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych,

 

z zakresu ochrony mikroklimatu:

 1. zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego,
 2. tworzenie nowych i rewitalizacji istniejących terenów zieleni sprzyjających poprawie warunków mikroklimatycznych, zwiększeniu retencji wodnej i powodujących poprawę wymiany cieplnej oraz lokalnej jakości powietrza,
 3. retencjonowanie wody deszczowej pochodzącej z powierzchni dachów budynków użyteczności publicznej, do których Wnioskodawca posiada prawo własności.

Ważne! Każdy wniosek powinien zostać nadesłany osobno!

Szczegółowy zakres oraz warunki udzielania pomocy finansowej określone są w rozdziale 2 Regulaminu udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021.

Zasady udzielania pomocy finansowej

Dotacja może wynieść do 50% kosztów kwalifikowalnych zadania i nie może przekroczyć kwoty 200 000 zł, z wyjątkiem automatycznych stacji meteorologicznych, dla których dotacja nie może przekroczyć 30 000 zł.

UWAGA! W ramach tegorocznej edycji programu Samorząd Województwa Mazowieckiego przewidział przyznawanie pomocy finansowej jedynie w formie dotacji wypłacanej „z dołu”, tj. po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania.

NABÓR WNIOSKÓW

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach MIWOPiM MAZOWSZE 2021 można składać od 3 marca 2021 r. do 26 marca 2021 r., wyłącznie za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie internetowej: http://www.mazovia.pl/cyfrowy-urzad/elektroniczna-skrzynka-podawcza/

W przypadku awarii systemu ePUAP dopuszcza się możliwość złożenia wniosku na adres poczty elektronicznej Departamentu: przy czym nie zwalnia to Wnioskodawcy z konieczności zapewnienia integralności złożonego wniosku i zapewnienia prawidłowości podpisów cyfrowych.

Wnioski złożone w innym trybie niż sposoby wskazane powyżej, na inne adresy lub po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Termin uważa się za zachowany, jeśli wniosek wpłynie do Urzędu najpóźniej 26 marca 2021 r.

WAŻNE!!!

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach MIWOPiM MAZOWSZE 2021 należy sporządzić wg załączonego wzoru w jednym egzemplarzu (wypełnionym elektronicznie). Wnioski muszą być podpisane certyfikowanym podpisem cyfrowym przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu gminy (wójt/ burmistrz/ prezydent) przy kontrasygnacie skarbnika gminy/miasta. Należy pamiętać, aby dołączyć do wniosku wszystkie wymagane załączniki.

Wszelkiego rodzaju korespondencję przesyłaną drogą elektroniczną w ramach MIWOPiM MAZOWSZE 2021 prosimy kierować na adres poczty elektronicznej:

Informacji w sprawie MIWOPiM MAZOWSZE 2021 udzielają pracownicy Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

 • Łucja Orłow-Gozdowska (22) 59 79 080 – koordynacja + zadania z zakresu ochrony mikroklimatu
 • Wioletta Buszko, tel. (22) 59 79 096 – zadania z zakresu ochrony powietrza
 • Wioletta Świderska, tel. (22) 59 79 097 – zadania z zakresu ochrony powietrza
 • Agnieszka Cięszczyk, tel. (22) 35 63 863 – zadania z zakresu ochrony powietrza
 • Joanna Milczarek, tel. (22) 59 79 098 – zadania z zakresu ochrony powietrza
 • Filip Kalwarczyk, tel. (22) 59 79 076 – zadania z zakresu ochrony powietrza
 • Maciej Skomorowski, tel. (22) 59 79 071 – zadania z zakresu ochrony powietrza
 • Cezary Soliwoda, tel. (22) 35 63 831 – zadania z zakresu ochrony powietrza
 • Edyta Wzorek, tel. (22) 35 63 849 – zadania z zakresu ochrony powietrza
 • Aleksandra Szybilska, tel. (22) 35 63 866 – zadania z zakresu ochrony mikroklimatu

Pliki do pobrania

Rozmiar: 134 kB, Liczba pobrań: 936
Rozmiar: 87 kB, Liczba pobrań: 388
Rozmiar: 85 kB, Liczba pobrań: 183
Rozmiar: 87 kB, Liczba pobrań: 154
Rozmiar: 81 kB, Liczba pobrań: 158
Rozmiar: 82 kB, Liczba pobrań: 208
Rozmiar: 81 kB, Liczba pobrań: 209
Rozmiar: 90 kB, Liczba pobrań: 243
Rozmiar: 82 kB, Liczba pobrań: 341
Rozmiar: 81 kB, Liczba pobrań: 306
Rozmiar: 87 kB, Liczba pobrań: 560
Rozmiar: 83 kB, Liczba pobrań: 268
Rozmiar: 80 kB, Liczba pobrań: 257
Rozmiar: 76 kB, Liczba pobrań: 275
Rozmiar: 129 kB, Liczba pobrań: 256
Rozmiar: 281 kB, Liczba pobrań: 367, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 3710

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.